LRTK teismui teiks papildomus argumentus
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui at­me­tus Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos (LRTK) pra­šy­mą ap­ri­bo­ti Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos „Ren TV Bal­tic“ trans­lia­ci­jas, ko­mi­si­ja ža­da šiam teis­mui pa­teik­ti pa­pil­do­mus ar­gu­men­tus, kad lap­kri­tį ro­dy­to­je te­le­vi­zi­jos lai­do­je kurs­ty­tas ka­ras ir ne­apy­kan­ta.

„Teis­mui ne­pa­ka­ko ar­gu­men­ta­ci­jos, jis pa­gei­dau­ja, kad nu­ro­dy­tu­mė­me kon­kre­čias fra­zes, tei­gi­nius, kurs­tan­čius ne­apy­kan­tą ir ka­rą, nu­ro­dy­tu­mė­me kon­kre­čias ci­ta­tas. Na, prieš tai trys ana­lo­giš­ki ko­mi­si­jos spren­di­mai bu­vo pri­ima­mi ir bu­vo sank­cio­nuo­ti, to­kių (teis­mo) rei­ka­la­vi­mų ne­bu­vo. Šis spren­di­mas yra la­bai ar­ti­mas pa­gal sa­vo tu­ri­nį vi­siems anks­čiau pri­im­tiems ko­mi­si­jos spren­di­mams. (...) Mes teis­mo nuo­mo­nę ger­bia­me ir ban­dy­si­me pa­teik­ti pa­pil­do­mą ar­gu­men­ta­ci­ją“, - penk­ta­die­nį sa­kė LRTK tei­si­nin­kas Vik­to­ras Po­pan­do­pu­la.

Kaip BNS pa­tvir­ti­no LRTK pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas, pir­ma­die­nį šiuo klau­si­mu šau­kia­mas ne­ei­li­nis LRTK po­sė­dis. Jis taip pat sa­kė, kad Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo spren­di­mas ne­bus skun­džia­mas - bus iš nau­jo krei­pia­ma­si į teis­mą su pa­pil­do­mais ar­gu­men­tais.

V.Po­pan­do­pu­la pa­tiks­li­no, kad ki­tą sa­vai­tę bus ieš­ko­ma ne pa­pil­do­mų tei­si­nių ar­gu­men­tų šią sa­vai­tę pri­im­tam ko­mi­si­jos spren­di­mui, nes jie teis­mui ti­ko, o pla­čiau iš­dės­to­mos fak­ti­nės ap­lin­ky­bės.

Jis pri­dū­rė, jog gau­tos Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos iš­va­dos, ku­rio­mis taip pat pa­tvir­ti­na­ma, kad lai­do­je kurs­ty­tas ka­ras ir ne­apy­kan­ta. Anks­čiau šį fak­tą par­ėmė ir du eks­per­tai - Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­to Me­di­jų ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­jas And­rius Šu­mi­nas bei Vil­niaus uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas ha­bi­li­tuo­tas dak­ta­ras Žy­gin­tas Pe­čiu­lis.

Teis­mas penk­ta­die­nį at­me­tė LRTK pra­šy­mą trims mė­ne­siams ap­ri­bo­ti Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos „Ren TV Bal­tic“ ne Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) par­eng­tų lai­dų trans­lia­ci­jas.

LRTK spren­di­mą dėl ne ES par­eng­tų „Ren TV Bal­tic“ lai­dų trans­lia­ci­jų ap­ri­bo­ji­mo pri­ėmė tre­čia­die­nį, nu­ro­dy­da­ma, kad per­nai lap­kri­čio 19 die­ną ro­dy­to­je lai­do­je „Pak­ly­di­mo te­ri­to­ri­ja“ bu­vo kurs­to­mas ka­ras ir ne­apy­kan­ta.

„Lai­do­je bu­vo ten­den­cin­gai ir ša­liš­kai sklei­džia­ma in­for­ma­ci­ja apie pa­sta­ro­jo me­to įvy­kius Ukrai­no­je, kurs­to­mas ka­ras ir ne­apy­kan­ta ukrai­nie­čiams ir tei­sė­tai Ukrai­nos val­džiai, Ukrai­nos su­ve­re­nu­mą ir vien­ti­su­mą re­mian­čioms ES ir NA­TO vals­ty­bėms“, - nu­ro­dė LRTK at­sto­vai.