LRTK nesusikalbėjo su rusiško kanalo atstovais
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) ir „NTV Mir Lit­hua­nia“ at­sto­vai ne­su­ta­ria dėl Lie­tu­vos įsta­ty­mų tai­ky­mo.

Po pir­ma­die­nį vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo, ku­ris bu­vo skir­tas ap­tar­ti „NTV Mir Lit­hua­nia“ pa­si­tai­kan­čius žur­na­lis­ti­nės eti­kos pa­žei­di­mus, LRTK pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas sa­kė, kad ka­na­lo at­sto­vai „ne­sup­ra­to, apie ką ei­na kal­ba, ta­čiau at­ei­ty­je ža­da spręs­ti ky­lan­čias prob­le­mas“.

„Paaiš­ki­no­me, par­odė­me kai ku­rias iš­va­das ir su­si­da­rė to­kia nuo­mo­nė, kad jie ne­ma­no, kad eks­per­tų ir mū­sų ins­ti­tu­ci­jų, ir mū­sų ko­mi­si­jos iš­va­dos (yra tei­sin­gos - BNS), bet, kaip jie mi­nė­jo, jie at­ei­ty­je at­kreips dė­me­sį, kad tos prog­ra­mos bū­tų ko­kios nors ki­to­kios. Aš su­pran­tu taip, kad jei­gu ne­sup­ran­ti apie ką kal­ba, tai kaip tą si­tua­ci­ją ga­li­ma tai­sy­ti?“, - pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams po LRTK ir „NTV Mir Lit­hua­nia“ val­dan­čios kom­pa­ni­jos „Bal­tic Me­dia Al­lian­ce Ltd“ at­sto­vų su­si­ti­ki­mo sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas E.Vai­te­kū­nas.

Jo tei­gi­mu, ko­mi­si­ja „to­liau dir­ba, ste­bi, o nu­sta­čiu­si pa­žei­di­mus rea­guos ko­mi­si­jos kom­pe­ten­ci­jos ri­bo­se“.

„Bal­tic Me­dia Al­lian­ce Ltd“ at­sto­vas An­to­nas Bli­no­vas sa­kė, kad su ko­mi­si­ja ne­su­ta­ria­ma, ar Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ju­ris­dik­ci­jai pri­klau­san­tis ka­na­las tu­rė­tų lai­ky­tis Lie­tu­vos įsta­ty­mų.

„Ma­nau, kad pa­grin­di­nė sri­tis, kur mū­sų nuo­mo­nės ski­ria­si – kad Bri­ta­ni­jos bend­ro­vė, vyk­dan­ti tų ka­na­lų trans­lia­ci­ją Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je, va­do­vau­ja­si Bri­ta­ni­jos ži­niask­lai­dos įsta­ty­mais, ku­rie yra da­lis ES ži­niask­lai­dos įsta­ty­mų“, - sa­kė A.Bli­no­vas.

„Ko­mi­si­ja dėl kaž­ko­kių prie­žas­čių - spren­džiant kai ku­riuos klau­si­mus - yra lin­ku­si va­do­vau­tis Lie­tu­vos įsta­ty­mais. Mū­sų už­da­vi­nys – ras­ti til­tą tarp šių abie­jų po­žiū­rių, abie­jų tei­si­nių trak­tuo­čių, aiš­ki­nan­tis dėl gin­či­ja­mų lai­dų. Ma­nau, kad mums tai pa­vyks. Šis su­si­ti­ki­mas yra įžan­ga“, - kal­bė­jo jis.

LRTK tei­gi­mu, lap­kri­čio 23 die­ną trans­liuo­to­je lai­do­je „Šian­dien. Ga­lu­ti­nė prog­ra­ma“ apie Ukrai­ną bu­vo ne­si­lai­ko­ma žur­na­lis­ti­nio dar­bo ob­jek­ty­vu­mo pri­nci­pų, pa­tei­kia­mas vie­na­ša­liš­kas po­žiū­ris, įro­dy­mais ne­pag­rįs­ta in­for­ma­ci­ja, są­mo­nin­gai kons­truo­ja­mas ša­liš­kas si­tua­ci­jos kon­teks­tas bei ver­ti­ni­mai, sklei­džia­mas pro­pa­gan­di­nis tu­ri­nys.

„Bal­tic Me­dia Al­lian­ce Ltd“ taip pat pri­klau­so ka­na­las „Ren TV Bal­tic“, ku­rio ne Eu­ro­pos Są­jun­go­je par­eng­tų lai­dų trans­lia­ci­jas sau­sio vi­du­ry­je lei­do su­stab­dy­ti Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas.