LRTK apribos 6 televiziją neteisėtai retransliuojančių interneto svetainių prieigą
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) ke­ti­na nu­ro­dy­ti in­ter­ne­to pa­slau­gų tie­kė­jams ap­ri­bo­ti še­šių te­le­vi­zi­ją ne­tei­sė­tai re­trans­liuo­jan­čių in­ter­ne­to sve­tai­nių prie­igą.

Šis klausimas bus svarstomas komisijos posėdyje trečiadienį. LRTK pranešė praėjusią savaitę gavusi teismo sankciją nurodyti interneto tiekėjams blokuoti svetainių prieinamumą.

„Tai yra pirmas toks sprendimas, anksčiau tokių sprendimų mes nesvarstėme komisijoje“, – BNS sakė komisijos pirmininkas Edmundas Vaitekūnas.

Pasak jo, priimant sprendimą bus vadovaujamasi šiemet įsigaliojusiomis įstatymų nuostatomis, o pagal jas LRTK gali imtis priemonių įpareigoti interneto paslaugų tiekėjus riboti neteisėtą veiklą vykdančių interneto svetainių prieinamumą.

E. Vaitekūno teigimu, minėtos šešios interneto svetainės televizijos programas retransliuoja neteisėtai, nes nepateikė komisijai pranešimo apie ketinimus tai daryti.

Pagal Visuomenės informavimo įstatymą, asmenys, norintys verstis televizijos programų platinimu internete, prieš pradėdami šią veiklą privalo nustatyta tvarka pranešti apie tai LRTK.

Komisija kol kas neatskleidžia šešių svetainių, kurių prieigą planuojama riboti, pavadinimų.