LRT žada transliuoti laidą, skirtą Rusijos propagandai demaskuoti
Rea­guo­da­mas į di­di­na­mą Krem­liaus re­mia­mos ži­niask­lai­dos in­for­ma­ci­nį spau­di­mą, na­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas ža­da nau­jų lai­dų ru­sa­kal­biams, o ru­de­nį ti­ki­si tu­rė­ti ir lai­dą, skir­tą at­skleis­ti pro­pa­gan­dos šal­ti­nius bei jų vei­ki­mo pri­nci­pus.

Šis klau­si­mas ap­tar­tas an­tra­die­nį vy­ku­sia­me bend­ra­me LRT ta­ry­bos bei Kul­tū­ros ta­ry­bos, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų po­sė­dy­je.

Pa­sak LRT ta­ry­bos pir­mi­nin­ko Žy­gin­to Pe­čiu­lio, šiuo me­tu bai­gia­mos reng­ti są­ly­gos nuo ru­dens pla­nuo­ja­moms trans­liuo­ti lai­doms. Vie­nas iš pri­ori­te­tų yra tai, kad ete­ry­je at­si­ras­tų bū­tent to­kia lai­da. Tie­sa, to­kios lai­dos su­ma­ny­to­jai tu­rės kon­ku­ruo­ti su vi­sų ki­tų žan­rų lai­do­mis LRT skel­bia­ma­me kon­kur­se.

„Ta­me ap­ra­še kaž­kas pa­na­šaus yra - kal­ba­ma apie lai­dą, ku­ri de­mas­kuo­tų prieš­iš­kų vals­ty­bių pro­pa­gan­dą. Bet ar ne­prik­lau­so­mi ga­min­to­jai, ku­rie da­ly­vaus šia­me kon­kur­se, pa­siū­lys to­kią lai­dą ir ar ji bus tin­ka­mo ly­gio, yra kon­kur­so ir jo ko­mi­si­jos klau­si­mas. Jei pa­na­šaus ti­po lai­dos ne­bū­tų pa­siū­ly­ta (...), ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad LRT ad­mi­nis­tra­ci­ja ieš­ko­tų ta­da ir ki­tų re­zer­vų, ki­tų bū­dų“, - BNS sa­kė Ž.Pe­čiu­lis.

Nors lai­dos for­ma­tas ir ki­tos de­ta­lės, pa­sak jo, po­sė­dy­je ne­de­ta­li­zuo­tos, vis dėl­to ap­tar­ta, kad lai­do­je ga­lė­tų bū­tų ro­do­mos ir ko­men­tuo­ja­mos kon­kre­čių pro­pa­gan­di­nių lai­dų iš­trau­kos.

„Jau ir anks­tes­niuo­se po­sė­džiuo­se ak­cen­tuo­ta, kad ga­lė­tų at­si­ras­ti to­kia lai­da, ku­ri gal­būt ro­dy­tų ki­tų ša­lių lai­dų iš­trau­kas, jas ko­men­tuo­tų, tie­siog par­ody­tų, kaip jos ku­ria­mos, da­ro­mos. Tie­siog kal­bė­jo­me, kad 1990-ai­siais, kai S.Ko­nars­kio gat­vė­je te­le­vi­zi­ja bu­vo užg­rob­ta, bu­vo trans­liuo­ja­ma an­tip­ro­pa­gan­di­nė „Kas­per­vi­zi­jai“ skir­ta lai­da. Jo­je ro­dy­da­vo iš­trau­kas iš tos užg­rob­tos te­le­vi­zi­jos lai­dų ir jas ko­men­tuo­da­vo - ar tik ne Čes­lo­vas Iš­kaus­kas jas ve­dė. Tad ir bu­vo pa­siū­ly­mų, ma­ny­mų, kad ga­lė­tų bū­ti ro­do­mos (Krem­liaus re­mia­mos) te­le­vi­zi­jos iš­trau­kos ir tie­siog jos de­mas­kuo­ja­mos, de­mon­tuo­ja­mos“, - lai­dos idė­ją pa­aiš­ki­no Ž.Pe­čiu­lis.

Jis su­kon­kre­ti­no, kad ne­at­si­ra­dus šiuo pa­siū­ly­mu su­si­do­mė­ju­sių ne­prik­lau­so­mų kū­rė­jų, kon­kur­sas bū­tų skel­bia­mas pa­kar­to­ti­nai, o ir jam ne­įvy­kus, lai­dai bū­tų ieš­ko­ma „vi­di­nių pa­jė­gų“.

Jei vis dėl­to at­si­ras­tų kū­rė­jų, ku­rie ko­mi­si­ją įti­kin­tų dėl to­kios lai­dos ko­ky­bės, taip pat LRT ad­mi­nis­tra­ci­ja su­tar­tų dėl vi­sų ki­tų są­ly­gų, ši lai­da ga­lė­tų bū­ti trans­liuo­ja­ma jau ru­de­nį.

LRT taip pat ke­ti­na di­din­ti Va­ka­ruo­se par­eng­tų lai­dų ru­sa­kal­biams pa­siū­lą - BNS ži­nio­mis, te­le­vi­zi­ja jau šio­mis die­no­mis bai­gė de­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo są­ly­gas su Vo­kie­ti­jos vals­ty­bi­niu trans­liuo­to­ju „Deuts­che Wel­le“ dėl šio ka­na­lo in­for­ma­ci­nių lai­dų ru­sų kal­ba re­trans­lia­vi­mo.

Tai BNS pa­tvir­ti­no LRT ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Rim­vy­das Pa­lec­kis. Anot jo, jau ar­ti­miau­siu me­tu in­for­ma­ci­nė lai­da ru­sų kal­ba tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti lrt.lt por­ta­le.

„Taip, pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pas mus bu­vo at­vy­kę Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, kal­bė­jo­mės, kaip Vo­kie­ti­jos vi­suo­me­ni­nė ži­niask­lai­da ga­lė­tų bend­rau­ti su LRT. Iš šio po­kal­bio gi­mė, kad la­bai grei­tą žings­nį, ku­rį ga­li­ma pa­da­ry­ti, tai trans­liuo­ti „Deuts­che Wel­le“ ži­nias ru­sų kal­ba. Jos yra lais­vai pla­ti­na­mos, rei­kia tik su­tar­ti dėl for­ma­lu­mų - tai jau da­ro­ma. Tai tik mū­sų bend­ra­dar­bia­vi­mo pra­džia, bet pir­mas kon­kre­tus žings­nis yra jų kas­die­nės ži­nios ru­sų kal­ba mū­sų por­ta­le lrt.lt su pers­pek­ty­va per­kel­ti į mū­sų vie­nos ar ki­tos te­le­vi­zi­jos prog­ra­mą“, - sa­kė jis.

Maž­daug de­šim­ties mi­nu­čių truk­mės in­for­ma­ci­nė lai­da ru­sų kal­ba tu­rė­tų apim­ti ne tik Vo­kie­ti­jos, bet ir Eu­ro­pos, pa­sau­lio ak­tua­li­jas.

„Tai yra die­nų klau­si­mas“, - sa­kė R.Pa­lec­kis, pa­klaus­tas, ka­da ji pa­si­ro­dys lrt.lt por­ta­le.

Nuo pra­ėju­sių me­tu vi­du­rio LRT ir LRT Kul­tū­ros ka­na­lais ro­do­mos Ukrai­nos 5-ojo ka­na­lo, taip pat Lais­vo­sios Eu­ro­pos ra­di­jo Če­ki­jo­je par­eng­tos in­for­ma­ci­nės lai­dos ru­sų kal­ba.

Sei­mas pa­va­sa­rio se­si­jo­je to­liau svars­tys pre­zi­den­tės par­eng­tas pa­tai­sas ko­vai su pro­pa­gan­da, ku­rio­mis, be ki­ta ko, už ka­ro, ne­apy­kan­tos kurs­ty­mą siū­lo­ma baus­ti ir re­trans­liuo­to­jus, nu­ma­tant iki 3 proc. nuo bend­rų­jų me­ti­nių pa­ja­mų bau­das, su­teik­ti dau­giau įga­lio­ji­mų Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jai. Dar vie­ną pa­na­šų siū­ly­mą yra par­en­gu­si kul­tū­ros mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio su­da­ry­ta dar­bo gru­pė.