LRT vadovui už komercinės reklamos rodymą skirtas įspėjimas
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) pir­ma­die­nį nu­spren­dė skir­ti įspė­ji­mą vi­suo­me­ni­nio trans­liuo­to­jo LRT ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Aud­riui Siau­ru­se­vi­čiui už ko­mer­ci­nės rek­la­mos trans­lia­vi­mą.

Šis klau­si­mas ko­mi­si­jo­je vėl svars­ty­tas, nes LRT di­rek­to­rius bir­že­lį at­si­sa­kė ge­ra­no­riš­kai su­mo­kė­ti pu­sę mi­ni­ma­lios bau­dos.

Spren­di­mą pa­skel­bęs LRTK pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas sa­kė, kad jis pri­im­tas va­do­vau­jan­tis pro­tin­gu­mo kri­te­ri­ju­mi.

„Mū­sų tiks­las nė­ra baus­ti. Jei­gu mes ma­to­me, kad jūs tu­ri­te vie­ną nuo­mo­nę, o mes ki­tą, mes tu­ri­me spe­cia­lis­tų, ga­li­me su­si­tik­ti, pa­dis­ku­tuo­ti, ką tu­rė­tu­mė­me da­ry­ti“, – tei­gė E.Vai­te­kū­nas.

Ko­mi­si­jos spren­di­mą ga­li­ma aps­kųs­ti teis­mui per 20 die­nų.

E.Vai­te­kū­nas tvir­ti­no, kad jei­gu ko­mi­si­ja to­liau ste­bės ne pa­gal įsta­ty­mus ro­do­mus rė­mi­mo pra­ne­ši­mus, pa­žei­dė­jai bus bau­džia­mi griež­čiau.

„Ta­da rea­guo­si­me la­bai kon­kre­čiai, la­bai aiš­kiai ir, ži­no­ma, jau bus ki­tos sank­ci­jos, jei­gu to pri­reiks“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Ko­mi­si­jos po­sė­dy­je pats A.Siau­ru­se­vi­čius ne­da­ly­va­vo, jam at­sto­va­vo ad­vo­ka­tas Ir­man­tas Do­bi­las.

Fi­nan­sa­vi­mą iš biu­dže­to gau­nan­čiam na­cio­na­li­niam trans­liuo­to­jui įsta­ty­mai drau­džia ro­dy­ti rek­la­mą.

Ko­mi­si­ja sa­ko nu­sta­čiu­si, kad ge­gu­žę trans­liuo­da­ma „Eu­ro­vi­zi­jos“ kon­kur­są LRT pa­žei­dė šį rei­ka­la­vi­mą. Anot ko­mi­si­jos, jos pra­ne­ši­mai apie lai­das re­mian­tį op­ti­kos sa­lo­ną, in­ves­ti­ci­jų val­dy­mo pa­slau­gų bend­ro­vę ir ka­vos ga­min­to­ją ne­ati­ti­ko įsta­ty­me nu­sta­ty­to rei­ka­la­vi­mo aiš­kiai in­for­muo­ti var­to­to­jus apie esa­mą rė­mi­mo pra­ne­ši­mą ir to­dėl lai­ky­ti­ni spe­cia­lia rek­la­mi­ne nuo­ro­da.

Sa­vo ruo­žtu LRT ne­igia ro­dan­ti rek­la­mą.

A.Siau­ru­se­vi­čiui at­sto­va­vęs ad­vo­ka­tas I.Do­bi­las ko­mi­si­jos po­sė­dy­je sa­kė, kad rė­mi­mo pra­ne­ši­muo­se LRT ne­ska­ti­no pirk­ti rė­mė­jų pro­duk­ci­jos ar nau­do­tis jų pa­slau­go­mis, tuo­se pra­ne­ši­muo­se nė­ra skel­bia­ma apie pro­duk­tų ar pa­slau­gų sa­vy­bes, kai­ną.

Ad­vo­ka­tas tei­gė, kad net ir tuo at­ve­ju, jei­gu pa­žei­di­mas bu­vo pa­da­ry­tas, už tai LRT ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius ne­at­sa­kin­gas, nes rė­mi­mo pra­ne­ši­mų trans­lia­vi­mą ku­ruo­ja ki­ti na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo dar­buo­to­jai.

I.Do­bi­las taip pat tvir­ti­no, kad net ir pa­žei­di­mo at­ve­ju A.Siau­ru­se­vi­čius jo ne­pa­da­rė ty­čia, o ty­čią ir są­mo­nin­gu­mą rei­kia įro­dy­ti, nag­ri­nė­jant ad­mi­nis­tra­ci­nes by­las.

„Ko­mi­si­ja ne­tu­ri jo­kių duo­me­nų su­rin­ku­si apie tai, kad as­muo (...) bū­tų pa­da­ręs ad­mi­nis­tra­ci­nį tei­sės pa­žei­di­mą“, – kal­bė­jo ad­vo­ka­tas.

Ko­mer­ci­nė rek­la­ma LRT prog­ra­mo­se drau­džia­ma nuo per­nai sau­sio, kai LRT ta­po fi­nan­suo­ja­ma tik iš vals­ty­bės biu­dže­to. Už šį pa­žei­di­mą grę­sia įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo 289 iki 858 eu­rų.