LRT vadovo algos gali pavydėti ir ministrai
Tre­čia­die­nį vy­ku­sio LRT ta­ry­bos po­sė­džio me­tu bu­vo nu­tar­ta, kad ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus ­pa­va­duo­to­jo Rim­vy­do Pa­lec­kio at­ly­gi­ni­mas „ant po­pie­riaus“ bus 3629 eu­rai, t.y. 85 proc. LRT ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Aud­riaus Siau­ru­se­vi­čiaus at­ly­gi­ni­mo, ku­ris yra 3245 eu­rų „į ran­kas“, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių – 4270 eu­rų. Ar šie at­ly­gi­ni­mai yra di­de­li? Žiū­rint su kuo ly­gin­si­me: prem­je­ras gau­na ma­žiau, pre­zi­den­tė – dau­giau. 

Nors pastaruoju metu viešojoje erdvėje nenutyla šaršalas dėl LRT, o kalbos apie įstaigos direktoriaus ir generalinio direktoriaus atlyginimus jį tik kursto, pravartu atkreipti dėmesį į kontekstą.

Didžiausią atlyginimą gauna Lietuvos Respublikos prezidentė – jos atlyginimas „ant popieriaus“ yra 7178 eurų per mėnesį.

Lietuvos Respublikos ministro pirmininko atlyginimas – 4175 eurai per mėnesį neatskaičius mokesčių, Vyriausybės kanclerio – 2714 eurų (be priedų).

Kitų ministrų atlyginimai svyruoja nuo 3106 eurų iki 3850 eurų „ant popieriaus“. Mažiausią atlyginimą gauna sveikatos ministras, didžiausią – užsienio reikalų ministras.

Generalinio prokuroro atlyginimas neatskaičius mokesčių – 3509 eurų per mėnesį, pavaduotojo – 2975 eurų.

Konstitucinio teismo pirmininko atlyginimas neatskaičius mokesčių – 4313 eurų per mėnesį, Aukščiausiojo teismo pirmininko – 3257 eurai.

Seimo pirmininko atlyginimas „ant popieriaus“ – 3 366,9 eurų, seimo pirmininko pavaduotojų – 3 026,6 eurų, paprastų Seimo narių (ne opozicijos lyderio, komitetų pirmininkų, frakcijos seniūnų ar seniūnių pavaduotojų bei kt. pareigas užimančių politikų) – 2 531, 7 eurų.

Tiesa – Seimo nariams mokamas priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus nuo 1990 metų kovo 11 dienos einant pareigas, nurodytas Valstybės tarnybos įstatyme.