LRT vadovas sveikina estų sprendimą kurti televiziją rusakalbiams
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) va­do­vas Aud­rius Siau­ru­se­vi­čius svei­ki­na Es­ti­jos spren­di­mą įkur­ti iš biu­dže­to re­mia­mą te­le­vi­zi­ją ru­sų kal­ba ir tvir­ti­na, kad tai ro­do, jog ne­be­bus vys­to­ma anks­čiau iš­kel­ta bend­ros tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių te­le­vi­zi­jos ru­sa­kal­biams idė­ja.

„Ta prob­le­ma Lat­vi­jo­je, taip pat ir Es­ti­jo­je yra ak­tua­liau­sia. Su­pra­tau, kad Es­ti­ja pa­si­rin­ko sa­vo ke­lią. Ne­pai­sant to, mes svei­ki­na­me jų ini­cia­ty­vą. Ar­ti­miau­siu me­tu, po šio spren­di­mo, su­pra­tau, kad jos (tri­jų ša­lių ini­cia­ty­vos) ne­at­si­ras“, - BNS sa­kė A.Siau­ru­se­vi­čius.

Šią idė­ją, anot jo, bu­vo pa­siū­lęs Lat­vi­jos na­cio­na­li­nės te­le­vi­zi­jos va­do­vas. A.Siau­ru­sev­čiaus tei­gi­mu, LRT pa­lai­kė bend­ro Bal­ti­jos vals­ty­bių ka­na­lo idė­ją, bet jos ne­pa­lai­kė es­tai.

LRT va­do­vas taip pat ne­at­me­tė, jog Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas ga­lės bend­ra­dar­biau­ti su es­tais ren­giant lai­das ar re­por­ta­žus ru­sų kal­ba, „jei es­tai pa­siū­lys“.

Pa­sak A.Siau­ru­se­vi­čiaus, Lie­tu­vai toks ka­na­las yra ma­žiau­siai ak­tua­lus, nes mū­sų tau­ti­nės ma­žu­mos yra ge­riau­siai in­teg­ruo­tos, jos ge­riau­siai mo­ka vals­ty­bi­nę kal­bą iš vi­sų tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių ru­sa­kal­bių tau­ti­nių ma­žu­mų.

„Man at­ro­do, kad to­kio, kaip Es­ti­jos spren­di­mo Lie­tu­vai ne­rei­kė­tų. Ta­čiau kaip pa­siek­ti, kaip la­biau in­teg­ruo­ti tau­ti­nes ma­žu­mas - tai ga­li spręs­ti ne vien Lie­tu­vos te­le­vi­zi­ja ir ra­di­jas, tai yra vi­sos vals­ty­bės at­sa­kin­gas da­ly­kas. Ne ma­žiau ak­tua­li prob­le­ma vi­sai Lie­tu­vai yra tai, kaip pa­siek­ti, kad Lie­tu­vos pi­lie­čiai, ypač lie­tu­viai, kuo ma­žiau gy­ven­tų Ru­si­jos in­for­ma­ci­nia­me lau­ke“, - kal­bė­jo A.Siau­ru­se­vi­čius.

Anot jo, LRT Kul­tū­ros ka­na­lu ir in­ter­ne­to sve­tai­nė­je šiuo me­tu trans­liuo­ja­mos Ukrai­nos 5-ojo ka­na­lo kas­die­nės ži­nios ru­sų kal­ba, taip pat čia trans­liuo­ja­ma ir Ame­ri­kos bal­so ži­nios ru­sų kal­ba iš Pra­hos, iš­plės­tos iki šiol ro­dy­tos lai­dos ru­sų kal­ba.

„Šiuo me­tu klau­si­mas, ar rei­kia mums kur­ti ka­na­lą ru­sų kal­ba, yra per anks­ty­vas“, - sa­kė jis.

Es­ti­jos Vy­riau­sy­bė ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė skir­ti 4 mln. eu­rų TV ka­na­lui ru­sų kal­ba su­kur­ti. Jis pri­klau­sy­tų Es­ti­jos na­cio­na­li­niam trans­liuo­to­jui. Pi­ni­gai bus skir­ti ir stu­di­jai, jos įran­gai, per­so­na­lo at­ly­gi­ni­mams.