LRT tarybos pirmininku perrinktas Žygintas Pečiulis
LRT ta­ry­bos pir­mi­nin­ku an­trai ka­den­ci­jai iš­rink­tas Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­to Žur­na­lis­ti­kos ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius Žy­gin­tas Pe­čiu­lis.

An­tra­die­nį vy­ku­sia­me LRT ta­ry­bos po­sė­dy­je už jo kan­di­da­tū­rą bal­sa­vo 9 iš 10 da­ly­va­vu­sių na­rių, vie­nas su­si­lai­kė. Ta­ry­bos pir­mi­nin­ko ka­den­ci­ja trun­ka tre­jus me­tus.

„Svar­biau­sias ma­no sie­kis iš­lie­ka tas pats: LRT tu­ri bū­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­niu trans­liuo­to­ju, kaip tai ak­cen­tuo­ja pats pa­va­di­ni­mas, – trans­liuo­to­ju, ku­ris vie­ni­ja vi­sus Lie­tu­vos žmo­nes, ne­prik­lau­so­mai nuo jų tau­ty­bės, am­žiaus gru­pės, įsi­ti­ki­ni­mų“, – sa­ko Ž. Pe­čiu­lis.