LRT tarybos pirmininko pavaduotoja – buvusi valstybės kontrolierė
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja an­tra­die­nį iš­rink­ta bu­vu­si Vals­ty­bės kon­tro­lės va­do­vė Gied­rė Šve­die­nė. Už jos kan­di­da­tū­rą bal­sa­vo de­šimt iš 12 ta­ry­bos na­rių. LRT ta­ry­bai šiuo me­tu va­do­vau­ja Liud­vi­kas Ga­dei­kis.

1968 metais gimusi G. Švedienė yra dirbusi Užsienio reikalų, Finansų ir Vidaus reikalų ministerijose, 2010 metais prezidentės teikimu ši ekonomistė paskirta į Valstybės kontrolės vadovės pareigas, kuriose dirbo iki 2015 metų. 2016–2018 metais G. Švedienė buvo Lietuvos pramonininkų konfederacijos vykdomoji direktorė.

Prezidentė ją į LRT tarybą paskyrė šiemet gegužę.

„Tai, ką tikrai esu sukaupusi, tas žinias, tą kompetenciją, aš tikrai tuo pasidalinsiu ir atiduosiu šitam kolektyvui“, – tarybos posėdyje sakė G. Švedienė.

LRT taryba yra aukščiausiasis visuomeninio transliuotojo valdymo organas, turintis atstovauti visuomenės interesams. Taryba sudaroma šešeriems metams iš 12 asmenų – visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų.

Po keturis tarybos narius skirtingu metu skiria prezidentas ir Seimas, po vieną narį deleguoja Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos vyskupų konferencija.