LRT skundžiasi Seimo etikos sargams
Lie­tu­vos ra­di­jas ir te­le­vi­zi­ja (LRT) krei­pė­si į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją dėl vi­suo­me­ni­nio trans­liuo­to­jo veik­lą ti­rian­čios Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos nu­ro­dy­mo pa­teik­ti 2013–201me­tais su­da­ry­tų su­tar­čių ko­pi­jas ir ki­tus do­ku­men­tus.

LRT Seimo etikos sargų pašo išaiškinti, ar reikalavimas per 20 dienų pateikti didelės apimties skirtingų sričių penkerius LRT veiklos metus apimančius dokumentus nepažeidžia Seimo laikinųjų komisijų įstatymo reikalavimo netrikdyti valstybės institucijų darbo.

Taip pat LRT generalinio direktoriaus Audriaus Siaurusevičiaus pasirašytame kreipimesi prašoma paaiškinti, ar „atsižvelgiant prašomų dokumentų apimtį bei daugybės laiko, žmogiškųjų ir materialiųjų resursų reikalaujantį procesą, nebūtų rezultatyviau ir taupiau, kad komisija su prašomais pateikti dokumentais susipažintų LRT patalpose, iš anksto suderinus prašomų dokumentų ir informacijos laikotarpį bei veiklos sritį“.

Kaip teigiama LRT išplatintame pranešime, sudominusių dokumentų kopijas LRT per įmanomai trumpiausią terminą pateiktų komisijai.

Rašte kartu teigiama, kad LRT neatsisako komisijai pateikti reikalaujamų dokumentų, o tik siekia išsiaiškinti „racionalaus, taupaus ir rezultatyvaus bendradarbiavimo su komisija formą“.

Pasak pranešimo, darbui su Seimo komisija įkurta darbo grupė, vadovaujama LRT generalinio direktoriaus pavaduotojo Rimvydo Paleckio, „išreiškė susirūpinimą, kad atsakymų rengimas reikalaujama apimtimi gali paralyžiuoti įstaigos darbą“.

„LRT administracijos nariai įsitikinę, jog net ir dirbant visą parą informacijos per 20 dienų surinkti neįmanoma. Atsižvelgdama į tai ir į daugelį kitų nuogąstavimų dėl apimties ir terminų, darbo grupė rekomendavo LRT generaliniam direktoriui kreiptis dėl išaiškinimo į Seime veikiančią Etikos ir procedūrų komisiją“, – teigiama pranešime.

Lietuvos radijo ir televizijos finansus tirianti Seimo komisija praėjusią savaitę nusprendė kreiptis į keturiolika institucijų, kad šios pateiktų turimą informaciją apie nacionalinį transliuotoją. Taip pat sutarta, kad į ketvirtadienio posėdį kviečiami LRT direktorius A. Siaurusevičius, jo pavaduotojas R. Paleckis, LRT tarybos pirmininkas Žygintas Pečiulis.

Komisiją LRT finansams tirti Seimas sudarė baigdamas rudens sesiją. Jos iniciatoriai „valstiečiai“ teigia, kad komisija padės išsiaiškinti, ar nacionalinis transliuotojas tinkamai leidžia biudžeto lėšas.

Komisijai pavesta nustatyti, ar LRT iš prodiuserių perkamos paslaugos atitinka rinkos kainas, nagrinės viešuosius pirkimus, vadovybės struktūrą, jos atitikimą europinei praktikai ir t. t.

Tyrimo kritikai šios komisijos sudarymą vadina spaudimu žiniasklaidai ir kerštu žurnalistams už keliamus „valstiečiams“ nepatogius klausimus. Komisijos iniciatoriai pabrėžia ketiną aiškintis išskirtinai LRT finansus.

Seimas yra nurodęs tyrimą baigti iki birželio 1-osios.