LRT pradės skaidrintis
Siek­da­ma įgy­ven­din­ti vie­ną iš sa­vo veik­los pri­ori­te­tų – efek­ty­vų vals­ty­bės lė­šų pa­nau­do­ji­mą – nau­jo­ji LRT ad­mi­nis­tra­ci­ja pra­de­da dieg­ti pa­pil­do­mas LRT veik­los skaid­ri­ni­mo prie­mo­nes. Bus stip­ri­na­ma LRT vie­šų­jų pir­ki­mų kon­tro­lė, įve­da­ma įmo­nės au­to­mo­bi­lių marš­ru­tų aps­kai­ta, ma­ži­na­mos iš­lai­dos tak­si pa­slau­goms, ini­ci­juo­ja­ma vi­daus pikt­nau­džia­vi­mo pre­ven­ci­jos sis­te­ma.

„Stiprindami viešųjų pirkimų kontrolę, keisime vidines procedūras tokiomis, kurios apsaugos nuo nepagrįstų įrangos, paslaugų pirkimų, be to, leis pirkimuose dalyvauti platesniam rinkos dalyvių ratui, atvers galimybes tarptautiniams pirkimams, – pranešime spaudai sako LRT Administravimo ir veiklos vystymo departamento vadovas Tomas Rytel. – Visa tai leis efektyviau naudoti valstybės turtą.“

Pasak T. Rytel, periodiškai atsitiktiniu būdu bus tikrinamas įsigytos įrangos panaudojimo dažnumas, efektyvumas. Tai padės išvengti tokios įrangos, kuri naudojama itin retai ar epizodiškai, pirkimo.

LRT priklausančiuose automobiliuose bus įdiegta GPS sistema, leisianti stebėti transporto priemonių maršrutus ir padėsianti išvengti galimo piktnaudžiavimo, jų naudojimo ne pagal tiesioginę paskirtį. LRT Administravimo ir veiklos vystymo vadovo teigimu, siekiama efektyvinti lėšų panaudojimą ir išoriniam transportui: mažinamos LRT išlaidos taksi paslaugoms. „Pakeitę vidines naudojimosi taksi taisykles, pastebėjome, kad šios paslaugos poreikis sumažėjęs, atsakingiau naudojamasi taksi. Pavyzdžiui, atsisakyta taksi naudojimo už miesto ribų ir pan.“

Be to, LRT ketinama stiprinti vidaus kontrolę įvairaus pobūdžio piktnaudžavimui fiksuoti – bus diegiamas tarptautinis vadybos standartas ISO 37000, padedantis užkardyti galimą vidinę korupciją ar piktnaudžiavimą. „LRT turi gilias darbuotojų pagarbos savo įstaigai, valstybei tradicijas, kurios padėjo mums išlikti sunkiausiais laikais, pasikliaujant darbuotojų idealizmu ir gera valia. Tikėdami šiomis tradicijomis, kviesime darbuotojus anonimiškai pranešti apie galimus piktnaudžiavimo veiksmus dėl visų mūsų bendrojo gėrio“, – sako LRT Administravimo ir veiklos vystymo vadovas.

Informacija apie visuomeninio transliuotojo ūkinę veiklą bus viešinama LRT komunikacijos priemonėse platesniu mastu negu iki šiol. Visų pirma – portale LRT.lt. Tarp visuomenei pateikiamos informacijos bus ir pagal viešųjų pirkimų procedūras sudarytų sutarčių duomenys, LRT panaudotų valstybės asignavimų sumos, bendra gautų komercinių pajamų suma, LRT mokamų mokesčių sumą („SODRA“, GPM, PVM), su programų konkursais susijusi finansinė informacija, duomenys apie LRT pareigybes bei atlyginimus ir daugybė kitų.