LRT perdavė Seimo nariams dalį konfidencialios informacijos
Lie­tu­vos ra­di­jas ir te­le­vi­zi­ja (LRT) an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad Sei­mo na­riams pa­tei­kė pa­pil­do­mus at­sa­ky­mus apie na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo su­tar­tis su pro­diu­se­ri­nė­mis įmo­nė­mis ir duo­me­nis apie dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus.

„Dalį atsakymų lydi priedai, kurių turinys konfidencialus. Atkreipdami į tai Seimo narių dėmesį, visus priedus jiems pateikėme. Atsakėme į visus klausimus, nepažeisdami sutarčių reikalavimų. Tad esame nuoseklūs ir skaidrūs, kiek tai leidžia teisės aktai“, – pranešime spaudai sakė LRT Tarybos pirmininkas Žygintas Pečiulis.

Lapkričio pabaigoje pateiktuose LRT atsakymuose, motyvuojant konfidencialumo reikalavimais, nebuvo informacijos, susijusios su prodiuserinėmis įmonėmis, darbuotojų atlyginimais, todėl Seimo nariai suformulavo papildomų klausimų.

Gavusi kausimus, LRT kreipėsi į prodiuserius leidimo parlamentarams pateikti sutartis ir sako gavusi dalies jų leidimą tam.

„Per Rašte nurodytą terminą į LRT prašymą duoti sutikimą atskleisti Seimo nariams sutarčių sąlygas gauti 34 atsakymai, 2 kontrahentai neatsakė. 21 kontrahentas sutiko atskleisti duomenis be jokių sąlygų arba su tam tikromis išlygomis, 13 – nesutiko. Priede prie šio atsakymo pateikiame sutarčių ir sąmatų kopijas tų kontrahentų, iš kurių LRT gavo sutikimus viešinti konfidencialią informaciją. Priede pateikiame atsakymus ir tų asmenų, kurie nesutiko arba davė sutikimus atskleisti konfidencialią informaciją su išlygomis“, – sakoma LRT rašte parlamentarams.

LRT nurodo Seimo nariams neviešuose prieduose pateikusi ir nuasmenintus duomenis apie 2015–2016 metais LRT darbuotojams išmokėtas metines atlyginimų ir priedų bei autorinio atlygio sumas, taip pat didesnės nei 100 tūkst. eurų vertės 2013–2017 metais sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių sąrašą.

Naujame rašte LRT pateikia patalpų nuomos įkainius, paaiškina laidų neįgaliesiems pritaikymo specifiką, atsako į kitus papildomus Seimo narių klausimus.

Antradienį paskelbtus papildomus atsakymus pasirašo Ž. Pečiulis ir generalinio direktoriaus pareigas šiuo metu einantis jo pavaduotojas Rimvydas Paleckis.

Klausimus LRT formuluojantys parlamentarai teigia, kad juos domina išskirtinai finansinė bei administracinė nacionalinio transliuotojo situacija ir LRT, kaip valstybės biudžeto finansuojamos viešosios įstaigos, veiklos skaidrumas. Kritikai Seimo narių klausimus vadina spaudimu LRT.