LRT neberengs Kremliaus propagandą analizuojančios laidos
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ete­ry­je ne­at­si­ras nau­jos lai­dos, ku­ri bū­tų skir­ta Krem­liaus sklei­džia­mos pro­pa­gan­dos ana­li­zei.

Idė­ją iš­aiš­kin­ti na­cio­na­li­nės te­le­vi­zi­jos žiū­ro­vams, kaip kons­truo­ja­mos Mask­vos pro­pa­gan­di­nės lai­dos, bu­vo iš­kel­ta šių me­tų pra­džio­je LRT ta­ry­bos bei Kul­tū­ros ta­ry­bos, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų po­sė­dy­je. Tuo­met LRT ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Žy­gin­tas Pe­čiu­lis kal­bė­jo, kad to­kia lai­da ga­lė­tų pa­si­ro­dy­ti ete­ry­je ru­de­nį.

„Mes at­siž­vel­gia­me į ak­tua­li­jas, bet mes ne­da­ry­si­me spe­cia­liai an­tip­ro­pa­gan­di­nės lai­dos, nes an­tip­ro­pa­gan­da yra la­bai ne­to­li nuo pro­pa­gan­dos. Bet mes no­ri­me vi­su sa­vo tu­ri­niu de­kons­truo­ti tai, ką sa­ko­te. Tai bus įvai­rio­se lai­do­se, bet tie­sio­giai to ne­da­ry­si­me“, – BNS sa­kė LRT va­do­vas Aud­rius Siau­ru­se­vi­čius.

Anot A.Siau­ru­se­vi­čiaus, šiuo me­tu na­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas ren­gia pa­kan­ka­mai lai­dų ru­sų kal­ba: kas­dien LRT kul­tū­ros ete­ry­je ro­do­ma Ukrai­nos žur­na­lis­tų par­eng­tą ži­nių lai­da, taip pat šiuo ka­na­lu ro­do­mos vo­kie­čių na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo „Deut­che Wel­le“ in­for­ma­ci­nės lai­dos ru­sų kal­ba, Lais­vo­sios Eu­ro­pos ra­di­jo ir Ame­ri­kos bal­so ren­gia­ma in­for­ma­ci­nė lai­da. Vi­sas šias lai­das ga­li­ma žiū­rė­ti ir por­ta­le lrt.lt.

„Mū­sų lai­da „Rus­ka­ja uli­ca“ („Ru­sų gat­vė“, ro­do­ma LRT kul­tū­ros ka­na­lu) yra pa­il­gin­ta, kas­dien per ra­di­ją yra pus­va­lan­di­nė lai­da ru­sų kal­ba, tu­ri­me ir sa­vai­ti­nes lai­das ukrai­nie­čių, bal­ta­ru­sių kal­ba. Ne­ma­nau, kad reik­tų dar. Ki­taip sa­kant, kas ta au­di­to­ri­ja, nes aš gal­vo­ju, kad pra­ktiš­kai vi­si Lie­tu­vos pi­lie­čiai šiais lai­kais su­pran­ta lie­tu­vių kal­bą“, – sa­kė LRT va­do­vas.