LRT ir kultūros įstaigų vadovams norima riboti kadencijų skaičių
Ket­vir­ta­die­nį Sei­mui pla­nuo­ja­ma pa­teik­ti įsta­ty­mų pa­tai­sų pa­ke­tą, nu­ma­tan­tį įves­ti po dvi ka­den­ci­jas na­cio­na­li­nių kul­tū­ros įstai­gų va­do­vams bei LRT ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui.

Siūloma nustatyti penkerių metų kadencijas bibliotekų, muziejų, teatrų, koncertinių įstaigų, kultūros centrų vadovams, o nacionalinio, respublikinio ir apskričių lygmens įstaigų vadovai galėtų dirbti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Šį ribojimą norima nustatyti ir LRT generaliniam direktoriui.

Taip pat įstatymų pataisomis numatoma, kad minėtoms įstaigoms galėtų vadovauti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys.

Savivaldybių lygmens kultūros įstaigoms siūloma padaryti išimtį ir jų vadovams neriboti kadencijų skaičiaus.

Anot kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson, tokį pasiūlymą sąlygojo Lietuvos demografinė situacija, mažėjantis gyventojų skaičius, suinteresuotų institucijų išreikšti nuogąstavimai, kad regionuose trūksta aukštos kvalifikacijos srities specialistų.

„Per pastaruosius penkerius metus iš 24 priimtų savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovų tik šeši turi aukštąjį bibliotekinį išsilavinimą ir darbo kultūros įstaigose patirtį. Panašios tendencijos vyrauja daugelyje savivaldybių kultūros įstaigų, todėl egzistuoja pagrįstas poreikis šių įstaigų vadovams daryti išimtį ir netaikyti kadencijų skaičiaus ribojimo“, – teigiama projekto aiškinamajame rašte.