LRT imsis savo pastatų renovacijos
Lie­tu­vos ra­di­jas ir te­le­vi­zi­ja (LTR) ke­ti­na re­no­vuo­ti sa­vo pa­sta­tus Vil­niu­je, S.Ko­nars­kio gat­vė­je.

LRT nu­ro­do, kad ke­ti­na­ma re­no­vuo­ti „tech­no­lo­giš­kai ir mo­ra­liš­kai „pa­var­gu­sias“, na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo po­rei­kių se­niai ne­ati­tin­kan­čias“ LRT pa­sta­to da­lis: de­vy­naukš­tį pa­sta­tą, te­le­vi­zi­jos stu­di­jų zo­ną ir jun­gia­mą­sias pa­tal­pas tarp ra­di­jo pa­sta­to, ad­mi­nis­tra­ci­jos da­lies ir LRT di­džio­sios stu­di­jos.

Kaip BNS tei­gė LRT at­sto­vė Vir­gi­ni­ja Bu­ne­vi­čiū­tė, sie­kia­ma pa­ge­rin­ti pa­sta­to ener­ge­ti­nį efek­ty­vu­mą: bus kei­čia­mi lan­gai, šil­ti­na­mos sie­nos, tvar­ko­mos šal­dy­mo, šil­dy­mo, vė­di­ni­mo sis­te­mos, elek­tros ins­ta­lia­ci­ja.

„Rei­kė­tų pa­ste­bė­ti, kad di­džio­ji da­lis šių pa­tal­pų ne­bu­vo re­mon­tuo­ta nuo so­viet­me­čio. Pa­sta­to ap­šil­dy­mas rei­ka­lau­ja di­džiu­lių są­nau­dų, pa­tal­pos se­niai ne­bea­ti­tin­ka jo­kių efek­ty­vios ener­ge­ti­kos rei­ka­la­vi­mų. Re­no­va­ci­jos tiks­las vi­sų pir­ma – su­ma­žin­ti iš­lai­das pa­sta­tų ener­ge­ti­kai“, – sa­kė LRT at­sto­vė.

Anot jos, dar­bai bus at­lie­ka­mi, tik jei bus pa­tvir­tin­tas fi­nan­sa­vi­mas iš Vie­šų­jų in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tų agen­tū­ros. Šiuo me­tu pa­sta­tų re­no­va­ci­ja yra pa­tvir­tin­tų agen­tū­ros pro­jek­tų są­ra­še. Ke­ti­na­ma su ran­go­vais pa­si­ra­šy­ti ne­įpa­rei­go­jan­čią su­tar­tį, ku­rią, ne­at­si­ra­dus fi­nan­sa­vi­mui, bū­tų ga­li­ma nu­trauk­ti be sank­ci­jų.

Te­le­vi­zi­ja sa­ko su­skai­čia­vu­si, kiek pla­nuo­ja­mas at­si­nau­ji­ni­mas ga­lė­tų kai­nuo­ti, ta­čiau vie­šai in­for­ma­ci­jos ne­skel­bia.

LRT įsteig­ta 1957 me­tais, tuo­met pa­va­din­ta Vil­niaus te­le­vi­zi­jos stu­di­ja.