Lošimų prievaizdams – kirtis dėl neveiklumo
Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas už­si­mo­jo per­žiū­rė­ti lo­ši­mų rin­ką kon­tro­liuo­ti pri­va­lan­čios Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­bos veik­los pa­grin­dus. Po­li­ti­kų tei­gi­mu, vos prieš ket­ve­rius me­tus reor­ga­ni­zuo­tos ins­ti­tu­ci­jos dar­bas la­biau pri­me­na veik­los im­ita­ci­ją, už ku­rią su­mo­ka vi­si pi­lie­čiai, o ne de­šim­tis mi­li­jo­nų eu­rų pel­nan­čios lo­ši­mų bend­ro­vės.

Šian­dien Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas (BFK) jau an­trą kar­tą nag­ri­nės, kaip Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­ba (LPT) prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos tai­so prieš pus­me­tį Vals­ty­bės kon­tro­lės au­di­to me­tu nu­sta­ty­tus veik­los trū­ku­mus. Per­nai bir­že­lį vals­ty­bės kon­tro­lie­riai, ver­ti­nę LPT dar­bą nuo 2011-ųjų iki 2014 me­tų I ket­vir­čio pa­bai­gos, kons­ta­ta­vo, kad ak­tua­laus tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo ne­bu­vi­mas ir tar­ny­bos dar­bo spra­gos tu­rė­jo ne­igia­mos įta­kos jos vyk­do­mai lo­ši­mų ir di­džių­jų lo­te­ri­jų or­ga­ni­za­vi­mo prie­žiū­rai.

Lo­ši­mų vers­las, ku­rio bend­ra­sis re­zul­ta­tas, LPT duo­me­ni­mis, per­nai sie­kė 85,8 mln. eu­rų, nuo­lat su­lau­kia prie­kaiš­tų dėl skaid­ru­mo sto­kos. Ad­vo­ka­tų kon­to­ros „Glims­tedt“ ad­vo­ka­to Li­no Se­sic­ko, me­mo­ran­du­mo „A­pie azar­ti­nių lo­ši­mų rin­ką Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir Lie­tu­vo­je“ au­to­riaus, tei­gi­mu, vien lo­ši­mų na­mų (ka­zi­no) sek­to­riu­je dėl ne­kon­tro­liuo­ja­mos plė­tros, silp­nos fis­ka­li­nės kon­tro­lės, kom­pe­ten­ci­jos ir pra­kti­nės pa­tir­ties ne­tu­rin­čių kon­tro­lę vyk­dan­čių ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų su­tei­kia­mos ga­li­my­bės ne­pa­ro­dy­ti ne­aps­kai­ty­tų pa­ja­mų 2010–2015 me­tais mū­sų ša­ly­je ga­lė­jo bū­ti nu­slėp­ta dau­giau kaip 80 mln. eu­rų.

„Lo­ši­mų rin­ka yra la­bai „į­do­mi“. Te­rei­kia pa­žiū­rė­ti, kaip vei­kia lo­bis­tai, svars­tant šią sri­tį re­gu­liuo­jan­čius įsta­ty­mus. Šia­me kon­teks­te Vals­ty­bės kon­tro­lės nu­sta­ty­ti LPT veik­los pa­žei­di­mai su­da­ro pa­grin­dą kel­ti es­mi­nį klau­si­mą – ko­dėl ji ne­at­lie­ka sa­vo funk­ci­jų ir ko­dėl Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ne­kon­tro­liuo­ja jos veik­los“, – LŽ sa­kė Sei­mo BFK na­rė Ire­na De­gu­tie­nė.

Su­mo­ka valstybė

LPT veik­lą par­la­men­ta­rai ban­dė nag­ri­nė­ti prieš mė­ne­sį, ta­čiau, kaip LŽ sa­kė BFK pir­mi­nin­kas Pe­tras Nar­ke­vi­čius, tą­kart tiek šios ins­ti­tu­ci­jos, tiek Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai ne­igė iš­kel­tas prob­le­mas. „Pak­lau­sę, ką jie pa­da­rė, įgy­ven­din­da­mi Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­jas, ko­kių prie­mo­nių ėmė­si, at­sa­ky­mo ne­ga­vo­me. Lauk­si­me jo šian­dien. Ma­no ma­ny­mu, LPT pa­ga­liau tu­rė­tų pra­dė­ti dirb­ti, pa­ti at­ei­ti ir siū­ly­ti, kaip ge­rin­ti si­tua­ci­ją, o ne plauk­ti pa­sro­viui“, – pik­ti­no­si po­li­ti­kas.

Kaip LŽ tvir­ti­no LPT di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Dauk­šys, jo at­sto­vau­ja­ma tar­ny­ba jau įgy­ven­di­no vi­sas Vals­ty­bės kon­tro­lės teik­tas re­ko­men­da­ci­jas, o Sei­mą apie tai in­for­ma­vo dar sau­sio pra­džio­je. „Lo­ši­mų sek­to­riu­je trū­ku­mų, ži­no­ma, yra, bet ne­no­rė­čiau su­tik­ti, kad jų yra LPT dar­be. Esa­me vyk­dan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja, lo­ši­mų prie­žiū­ros sri­ties po­li­ti­ką for­muo­ja Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja. Tu­ri­me griež­tai lai­ky­tis tei­sės ak­tų ir vie­no­dai tei­sin­gai, nie­ko ne­išs­kir­da­mi, vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jas. Di­džio­ji prob­le­ma – įran­kių ne­tu­rė­ji­mas. Vi­si tie da­ly­kai ži­no­mi tiek Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, tiek Sei­mo na­riams. Sei­me yra re­gis­truo­ta daug įvai­rių pa­siū­ly­mų, bet kaž­ko­dėl jie ne­ju­da“, – kal­bė­jo jis.

I. De­gu­tie­nės tei­gi­mu, lo­ši­mų prie­vaiz­dai, skųs­da­mie­si Sei­me strin­gan­čiais jų veik­lai rei­ka­lin­gais tei­si­niais ins­tru­men­tais, taip esą ban­do ne pro­duk­ty­viai spręs­ti prob­le­mas, bet per­kel­ti jas ant ki­to gal­vos. Pa­sak po­li­ti­kės, da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja ro­do, kad lo­ši­mų kon­tro­lė yra at­si­dū­ru­si ak­la­vie­tė­je. BFK na­riai ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na siū­ly­ti pir­mą­jį LPT pert­var­kos žings­nį – spren­di­mą, kad šios ins­ti­tu­ci­jos fi­nan­sa­vi­mas bū­tų vyk­do­mas ne iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų, bet iš lo­ši­mų vers­lo ki­še­nės. „LPT iš­lai­ko­ma iš biu­dže­to, nors ki­tos pa­na­šios ins­ti­tu­ci­jos gy­ve­na rin­kos da­ly­vių įna­šais. Ji šiuo me­tu mums kai­nuo­ja dau­giau kaip pu­sę mi­li­jo­no eu­rų per me­tus. Ko­dėl lo­ši­mams tu­ri­me leis­ti vals­ty­bės pi­ni­gus?“ – pik­ti­no­si BFK vi­ce­pir­mi­nin­kas Bro­nius Bra­daus­kas.

Pert­var­kos užgeso

Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, iš es­mės pert­var­ky­ti tiek LPT veik­lą, tiek lo­ši­mų rin­kos reg­la­men­ta­vi­mą bu­vo nu­ma­ty­ta jau prieš ket­ve­rius me­tus. Dar 2011 me­tais su­da­ry­ta dar­bo gru­pė par­en­gė ir 2012-ųjų ge­gu­žę įre­gis­tra­vo Lo­ši­mų įsta­ty­mo pro­jek­tą, tu­rė­ju­sį įtvir­tin­ti lo­ši­mų re­gu­lia­vi­mo po­li­ti­kos pri­nci­pus ir apib­rėž­ti tei­si­nę bei so­cia­li­nę lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­rių at­sa­ko­my­bę vi­suo­me­nės at­žvil­giu. Kar­tu siū­ly­ta įkur­ti Lo­ši­mų rin­kos koor­di­na­vi­mo ta­ry­bą, tu­rė­ju­sią už­ti­krin­ti lo­ši­mų rin­kos re­gu­liuo­to­jų ir lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­rių bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Šis pro­jek­tas taip ir li­ko ne­priim­tas. Vie­toj jo ka­den­ci­ją bai­gian­ti to me­to cen­tro de­ši­nės Sei­mo dau­gu­ma pri­ta­rė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui ir reor­ga­ni­za­vo lo­ši­mų prie­žiū­rą vyk­džiu­sią ins­ti­tu­ci­ją. Vie­toj tuo me­tu vei­ku­sios ko­le­gia­lios Vals­ty­bi­nės lo­ši­mų prie­žiū­ros ko­mi­si­jos, į ku­rią at­sto­vus de­le­guo­da­vo aukš­čiau­si ša­lies po­li­ti­kai, bu­vo įkur­ta iš biu­dže­to iš­lai­ko­ma ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai pa­val­di LPT.

Šiuo me­tu šiai ins­ti­tu­ci­jai yra pa­ti­kė­ta kon­tro­liuo­ti lo­ši­mų rin­ką, ku­rio­je per me­tus, kaip mi­nė­ta, su­ka­si dau­giau kaip 80 mln. eu­rų. Šiuos pi­ni­gus pa­sta­ruo­ju me­tu iš­si­da­li­ja 13 lo­ši­mus or­ga­ni­zuo­jan­čių bend­ro­vių, val­dan­čių lo­ši­mų na­mus (ka­zi­no), lo­ši­mų au­to­ma­tų sa­lo­nus, lo­te­ri­jas bei la­žy­bų punk­tus. Kaip ma­ty­ti iš LPT skel­bia­mos in­for­ma­ci­jos, Lie­tu­vos lo­ši­mo na­mų (ka­zi­no) rin­ko­je šiuo me­tu do­mi­nuo­ja „O­lym­pic Ca­si­no Group Bal­ti­ja“, gau­nan­ti 57 proc. vi­sų bend­rų­jų pa­ja­mų. B ka­te­go­ri­jos lo­ši­mų au­to­ma­tų rin­ko­je yra įsit­vir­ti­nu­si bend­ro­vė „Te­te-a-te­te“ ka­zi­no (53 proc. bend­rų­jų pa­ja­mų), lo­te­ri­jų rin­ko­je – bend­ro­vė „O­li­fė­ja“ (93,7 proc. pa­ja­mų).

„Lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riai pe­ša­si tar­pu­sa­vy­je, da­ly­da­mie­si rin­ką. Vi­sos ša­lys sten­gia­si vie­na ki­tai kai­šio­ti pa­ga­lius į ra­tus, į konf­lik­tą įvel­da­mos ir po­li­ti­kus, ir vals­ty­bi­nes ins­ti­tu­ci­jas“, – LŽ tvir­ti­no BFK na­rys B. Bra­daus­kas.

Ad­vo­ka­to L. Se­sic­ko ma­ny­mu, lo­ši­mų rin­kos iš­šū­kius ga­lė­tų su­val­dy­ti ryž­tin­gas re­gu­liuo­to­jas, at­spa­rus ne­leis­ti­noms įta­koms. „Ta­čiau pas mus daž­niau­siai rea­guo­ja­ma į „kaž­ką“. Ma­no su­pra­ti­mu, pa­ti vals­ty­bė tu­rė­tų su­si­vok­ti, kas yra lo­ši­mai, kaip jie tu­rė­tų bū­ti re­gu­liuo­ja­mi, nu­sta­ty­ti re­gu­lia­vi­mo pri­nci­pus bei prie­mo­nes. Kol kas ma­to­me tik at­ski­rų epi­zo­dų, spra­gų, ne­bū­ti­nai net pa­čių svar­biau­sių, lo­py­mą. Pa­ga­liau re­gu­lia­vi­mo sri­ty­je rei­kia pro­ver­žio, nes ki­taip dar il­gą lai­ką lik­si­me apim­ti vi­siš­kos stag­na­ci­jos“, – tei­gė jis.