Lošimų namai neleis lošti to pageidaujantiems asmenims
Lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riai įpa­rei­go­ti ne­įleis­ti lo­šė­jų į sa­lo­nus bei ne­leis­ti da­ly­vau­ti nuo­to­li­niuo­se lo­ši­muo­se, jei­gu šie yra pa­si­ra­šę to­kį pra­šy­mą.

Tai nu­ma­tan­čias įsta­ty­mo pa­tai­sas par­la­men­ta­rai pri­ėmė pa­sku­ti­nę Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos die­ną.

Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo pa­tai­so­mis nu­sta­ty­ta, kad kiek­vie­nas tu­ri tei­sę Prie­žiū­ros tar­ny­bai ar­ba lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riui pa­teik­ti pra­šy­mą ne­leis­ti jam loš­ti ir da­ly­vau­ti nuo­to­li­niuo­se lo­ši­muo­se.

Pra­šy­me toks as­muo tu­ri nu­ro­dy­ti lai­ko­tar­pį, per ku­rį jam ne­lei­džia­ma loš­ti, bet jis ne­ga­li bū­ti trum­pes­nis nei še­ši mė­ne­siai. As­me­niui taip pat lei­džia­ma at­siim­ti pa­teik­tą pra­šy­mą ar su­trum­pin­ti ja­me nu­ro­dy­tą ter­mi­ną, ta­čiau ne anks­čiau kaip po pu­sės me­tų nuo jo pa­tei­ki­mo.

Taip pat nu­sta­ty­ta, kad to­kius as­me­nis drau­džia­ma įleis­ti į lo­ši­mų or­ga­ni­za­vi­mo vie­tas, leis­ti jiems da­ly­vau­ti nuo­to­li­niuo­se lo­ši­muo­se nu­ro­dy­tą lai­ko­tar­pį. Jei­gu pra­šy­me ne­leis­ti loš­ti lai­ko­tar­pis ne­nu­ro­dy­tas, toks as­muo ne­ga­lės žais­ti azar­ti­nių žai­di­mų dve­jus me­tus.

Taip pat drau­džia­ma į ka­zi­no, ki­tus lo­ši­mų na­mus įleis­ti ne­veiks­nius as­me­nis.

Įsta­ty­mo pa­tai­sos, jei­gu jas pa­si­ra­šys pre­zi­den­tė, tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo ki­tų me­tų ge­gu­žės 1-osios.

Mi­nė­tas pa­tai­sas tei­kęs Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas ap­gai­les­ta­vo, kad pro­jek­to pri­ėmi­mas už­tru­ko dve­jus me­tus.

„No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to įsta­ty­mo pa­tai­sos svars­ty­mą ati­dė­lio­jo dve­jus me­tus ci­niš­kai ar­gu­men­tuo­da­mas pa­čių lo­ši­mų lo­bis­tų mo­ty­vais (...). Pa­pras­tai ta­riant šie ar­gu­men­tai reiš­kia – jei (pa­to­lo­gi­niai) lo­šė­jai pa­tirs kliū­čių, ne­be­ga­lė­da­mi pra­loš­ti sa­vo ir sa­vo šei­mų pi­ni­gų, tai lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riai gaus ma­žiau pel­no, ir vi­siš­kai ne­svar­bu, kad šie as­me­nys kas­dien pra­lo­ši­nė­ja ne tik sa­vo, bet ir sa­vo šei­mų gy­ve­ni­mus“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė J.Sa­ba­taus­kas.

Da­bar lo­šė­jai taip pat ga­li par­ašy­ti pra­šy­mą ne­įleis­ti jų į lo­ši­mų na­mus, ta­čiau šis įpa­rei­go­ji­mas lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riams ne­pri­va­lo­mas.

Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­bos duo­me­ni­mis, per me­tus pra­šy­mus ne­įleis­ti į lo­ši­mų na­mus par­ašo 300–400 as­me­nų. Šių me­tų pra­džio­je iš vi­so to­kių pra­šy­mų re­gis­truo­ta per 4 tūks­tan­čius.