Loreta Graužinienė vėl suka į politiką
Ba­lan­džio 23 die­ną Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio rin­ki­mų apy­gar­do­je vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se į Sei­mą kan­di­da­tuo­ti ke­ti­na bu­vu­si Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja skel­bia, kad ji re­gis­truo­ta pre­ten­den­te į kan­di­da­tes. Per­nai spa­lį L. Grau­ži­nie­nė jė­gas į Sei­mą mė­gi­no Uk­mer­gės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ta­čiau per pir­mą­jį tu­rą li­ko ket­vir­ta. Po ne­sėk­mės rin­ki­muo­se ji pra­ne­šė, kad trau­kia­si iš po­li­ti­kos, pa­li­ko Dar­bo par­ti­ją ir įkū­rė sa­vo au­di­to įmo­nę „Lo­raau­di­ta“.

Kal­bė­da­ma apie sa­vo pa­čios pra­lai­mė­ji­mą Uk­mer­gės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, L.Grau­ži­nie­nė per­nai spa­lį tei­gė, jog per­ga­lei pri­trū­ko tie­sio­gi­nio kon­tak­to su rin­kė­jais.“Ne­tu­rė­jau ga­li­my­bės ap­lan­ky­ti sa­vo žmo­nes ir iš tie­sų per tuos tris me­tus pa­grin­di­nį dė­me­sį sky­riau pa­grin­di­niam sa­vo dar­bui, ka­dan­gi dar­bas bu­vo ti­krai įtemp­tas“, – sa­kė ji.