Loreta Graužinienė traukiasi iš rinkimų kovos
Pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je kan­di­da­te Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio rin­ki­mų apy­gar­do­je vyk­sian­čiuo­se Sei­mo na­rio rin­ki­muo­se įsi­re­gis­tra­vu­si bu­vu­si Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė sek­ma­die­nį, va­sa­rio 12 die­ną, pa­skel­bė ap­si­gal­vo­ju­si.

„No­riu pa­dė­ko­ti vi­siems, ku­rie pra­ėju­sią sa­vai­tę taip ak­ty­viai su­da­ly­va­vo­te vi­suo­me­nės to­le­ran­ci­jos tes­to ver­ti­ni­me. Vie­ša in­for­ma­ci­ja bus nau­din­ga to­les­niems ty­ri­mams. Ga­liu nu­ra­min­ti vi­sus, kad Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė tie­sio­giai dau­giau ne­da­ly­vaus po­li­ti­ko­je ir ne­da­ly­vaus rin­ki­muo­se į LR Sei­mą Anykš­čių – Pa­ne­vė­žio apy­gar­do­je. Kan­di­da­tams lin­kiu to­le­ran­tiš­kos rin­ki­mi­nės ko­vos“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ sek­ma­die­nį pa­skel­bė L. Grau­ži­nie­nė.

Kas pa­ska­ti­no to­kiam žings­niui, po­li­ti­kė ne­kon­kre­ti­za­vo. Pra­lai­mė­ju­si pra­ėju­sį ru­de­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se, L. Grau­ži­nie­nė yra sa­kiu­si, kad dau­giau po­li­ti­ko­je ne­da­ly­vaus. Ji pa­si­trau­kė iš Dar­bo par­ti­jos ir įkū­rė sa­vo au­di­to įmo­nę „Lo­raau­di­ta“.

Rin­ki­mai Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio rin­ki­mų apy­gar­do­je vyks ba­lan­džio 23 die­ną.