Londono teismas atidėjo buvusių "Snoro" akcininkų skundo nagrinėjimą
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės aukš­ta­sis teis­mas bu­vu­sių žlu­gu­sio ban­ko „Sno­ras“ ak­ci­nin­kų Vla­di­mi­ro An­to­no­vo ir Rai­mon­do Ba­ra­naus­ko skun­dą dėl jų eks­tra­di­ci­jos to­liau nag­ri­nės va­sa­rio pra­džio­je.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė spau­dai Ri­ta Stun­die­nė BNS in­for­ma­vo, kad gruo­džio 1 die­ną tu­rė­jęs įvyk­ti po­sė­dis ne­įvyks. Anot jos, kol kas tiks­lios po­sė­džio da­tos pro­ku­ra­tū­ra ne­ži­no.

V.An­to­no­vas ir R.Ba­ra­naus­kas sau­sio pa­bai­go­je aps­kun­dė jiems ne­pa­lan­kų Lon­do­no Vest­mins­te­rio ma­gis­tra­to teis­mo spren­di­mą. Tei­sė­jas Jon­has Za­ni, iš­nag­ri­nė­jęs Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mą, sau­sį nu­ta­rė Lie­tu­vai iš­duo­ti bu­vu­sius „Sno­ro“ ak­ci­nin­kus.

Bu­vu­sių ban­ko sa­vi­nin­kų, kal­ti­na­mų iš­švais­čius be­veik 2 mlrd. li­tų ver­tės tur­to, skun­das aukš­ta­ja­me teis­me pra­dė­tas nag­ri­nė­ti lie­pos pa­bai­go­je.

Lie­tu­vos Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra yra pa­tei­ku­si Eu­ro­pos areš­to or­de­rį dėl V.An­to­no­vo ir R.Ba­ra­naus­ko su­ėmi­mo, be to, ji yra par­eiš­ku­si jiems įta­ri­mus pa­si­sa­vi­nus apie 1,7 mlrd. li­tų „Sno­ro“ tur­to. Pro­ku­ro­rai taip pat yra ap­ri­bo­ję įta­ria­mų­jų nuo­sa­vy­bės tei­ses į 805 mln. li­tų ver­tės tur­tą.

Bu­vęs „Sno­ro“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas R.Ba­ra­naus­kas ir vie­nas jo ak­ci­nin­kų V.An­to­no­vas šiuo me­tu gy­ve­na Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je.