Lobistų deklaracijos bus pasiekiamos internete
Įsi­ga­lio­jus nau­joms Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pa­tai­soms, pra­dė­jo veik­ti nau­jas Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) Lo­bis­tų skaid­ru­mo re­gis­tras.

Internete adresu lobistai.lt esančioje sistemoje nuo šiol vykdomą lobistinę veiklą į lobistų sąrašą įrašyti asmenys privalės deklaruoti ne vėliau kaip per septynias dienas, praneša VTEK. Šios ir anksčiau lobistų teiktos deklaracijos puslapyje bus matomos viešai.

VTEK sprendimu, deklaruoti iki rugsėjo 1-osios vykdytą lobistinę veiklą registruoti lobistai privalės senąja tvarka – popierinėmis ataskaitomis. Iki spalio 1-osios jos taip pat bus pasiekiamos ir svetainėje lobistai.lt. Tinklalapyje taip pat galima rasti lobistinę veiklą vykdančių asmenų sąrašą, naujas dokumentų formas, teisės aktus bei kitos susijusios informacijos.

Prisijungę prie sistemos, lobistai galės visuomenei matomas savo anketas papildyti kontaktiniais ar kitais duomenimis.

Pagal naująjį teisinį reglamentavimą, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, tačiau teikti prašymą užregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys.

Lobistine veikla laikomi fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Lobistine veikla neturės teisės užsiimti į lobistų sąrašą neįrašyti asmenys.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 45 lobistai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.