LNOBT vadovai: stustabdyti milijonai skriaudžia ne Gintautą Kėvišą, o teatrą
Ga­vus in­for­ma­ci­ją iš Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros, kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son stab­do fi­nan­sa­vi­mą Gin­tau­to Kė­vi­šo va­do­vau­ja­mo Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) in­ves­ti­ci­niam pro­jek­tui – sce­nos re­kons­truk­ci­jai. LNOBT iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me aiš­ki­na, jog su­stab­dy­ti pi­ni­gai ken­kia tea­trui, o ne G. Kė­vi­šui.

„Priim­da­ma spren­di­mą rė­miau­si pri­nci­pu, kad vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­mos ga­li­mai ne­skaid­riai vyk­do­miems pro­jek­tams. Šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju si­tua­ci­ją su­nki­na tai, kad įstai­gos va­do­vui jau yra tai­ky­ta draus­mi­nė nuo­bau­da. Iš na­cio­na­li­nių kul­tū­ros įstai­gų va­do­vų ti­kiuo­si, kad jie lai­ky­sis aukš­čiau­sių eti­kos rei­ka­la­vi­mų. Mi­nis­te­ri­jos ty­ri­mas par­odė, kad po­nas G.Kė­vi­šas šių eti­kos rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ko. Dar kar­tą kons­ta­tuo­ju, kad jis yra pra­ra­dęs ma­no pa­si­ti­kė­ji­mą ir tu­ri trauk­tis iš par­ei­gų. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ope­ros ir ba­le­to tea­tras ne­tu­ri tap­ti sa­vo va­do­vo įkai­tu,“ – an­tra­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gė kul­tū­ros mi­nis­trė.

Ken­čia ne G. Kė­vi­šas, o LNOBT

LŽ pa­tei­kia iš­pla­tin­tą pra­ne­ši­mą: „Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja šian­dien pra­ne­šė stab­dan­ti tęs­ti­nį fi­nan­sa­vi­mą Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (to­liau – LNOBT) in­ves­ti­ci­niam pro­jek­tui – pa­grin­di­nės tea­tro sce­nos re­kons­truk­ci­jai. LNOBT ad­mi­nis­tra­ci­ja aiš­ki­na, kad dėl to­kio žings­nio nu­ken­tės ne Gin­tau­tas Kė­vi­šas, o vi­sų pir­ma tea­tras ir tea­tra­lų bend­ruo­me­nė.

„Toks mi­nis­te­ri­jos spren­di­mas ver­čia mus nu­trauk­ti jau be­si­bai­gian­čias il­gai tru­ku­sių vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras. Pa­vyz­džiui, šio­mis die­no­mis ke­ti­no­me pa­si­ra­šy­ti sce­nos tech­no­lo­gi­nio įgar­si­ni­mo sis­te­mos įren­gi­mo su­tar­tį. Tai reikš­tų, jog ne­tru­kus to­kią įran­gą, bū­ti­ną at­ski­riems pa­sta­ty­mams, tea­tre bū­tu­me tu­rė­ję ir ne­rei­kė­tų eik­vo­ti lė­šų ją nuo­mo­jant kiek­vie­nam spek­tak­liui. Ne­se­niai pra­dė­ta ro­dy­ti ope­ra vai­kams „Pen­ki Me­rės ste­buk­lai“ ir­gi yra vie­nas iš tų pa­sta­ty­mų, ku­riam bū­ti­nas tech­no­lo­gi­nis sce­nos įgar­si­ni­mas“, – pa­brė­žia LNOBT ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Nag­lis Stan­ci­kas, lai­ki­nai pa­va­duo­jan­tis at­os­to­gau­jan­tį ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių Gin­tau­tą Kė­vi­šą.

Dėl mi­nis­te­ri­jos spren­di­mo nu­trauk­ti pa­skir­tą fi­nan­sa­vi­mą teks stab­dy­ti ir dar­bus, at­lie­ka­mus pa­gal anks­čiau pa­si­ra­šy­tas su­tar­tis. Ti­kė­ti­na, kad ne­su­lau­kę sąs­kai­tų ap­mo­kė­ji­mo ran­go­vai ban­dys pri­si­teis­ti jiems pri­klau­san­čias lė­šas teis­muo­se.

Vi­si ki­ti anks­čiau su­pla­nuo­ti bū­ti­ni sce­nos re­kons­truk­ci­jos dar­bai tu­rės bū­ti ati­de­da­mi ne­apib­rėž­tai at­ei­čiai. „Vie­nas iš to­kių – sce­nos prieš­gais­ri­nių už­dan­gų pa­kei­ti­mas. Prie­ki­nė prieš­gais­ri­nė už­dan­ga pa­keis­ta dar 2015 m., ta­čiau iki šiol nau­do­ja­mos dvi ga­li­nės už­dan­gos, ku­rių izo­lia­ci­nė me­džia­ga – as­bes­to už­pil­das. To pa­ties as­bes­to, ku­ris pri­pa­žin­tas itin kenks­min­ga, plau­čių vė­žį žmo­gui ga­lin­čia su­kel­ti me­džia­ga. Be­lie­ka tik ap­gai­les­tau­ti, kad stab­dy­da­ma in­ves­ti­ci­jas Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja lin­ku­si to­liau ri­zi­kuo­ti tea­tro ar­tis­tų ir tech­ni­nių dar­buo­to­jų svei­ka­ta“, – tei­gia N.Stan­ci­kas.

Ki­ti sa­vo ei­lės lau­kian­tys in­ves­ti­ci­nia­me pro­jek­te nu­ma­ty­ti dar­bai – tai sce­nos tech­no­lo­gi­nio apš­vie­ti­mo sis­te­mos, sce­nos pa­kė­li­mo me­cha­niz­mų bei sce­nos gais­ro ge­si­ni­mo įran­gos, sce­nos dū­mų ša­li­ni­mo sis­te­mos, sce­nos bokš­to ga­le­ri­jų, or­kes­tro lo­žės re­kons­tra­vi­mas, pa­grin­di­nės sce­nos už­dan­gos bei jos me­cha­niz­mų pa­kei­ti­mas ir ki­tos tech­no­lo­gi­nės už­duo­tys.“

Krei­pė­si į Prokuratūrą

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, jog pra­ėju­sią sa­vai­tę krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­ma in­for­muo­ti, ar vyk­do­mi ko­kie nors ty­ri­mai dėl ga­li­mų pa­žei­di­mų LNOBT ar­ba jos va­do­vo veik­lo­je.

Pro­ku­ra­tū­ra in­for­ma­vo, jog Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­re yra vyk­do­mas at­nau­jin­tas ty­ri­mas dėl LNOBT sce­nos re­kons­truk­ci­jos vyk­dy­mo fak­ti­nių ap­lin­ky­bių bei su tuo su­si­ju­sių ga­li­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų.

„Rem­da­ma­si šia in­for­ma­ci­ja, kul­tū­ros mi­nis­trė L.Ruo­ky­tė-Jons­son ofi­cia­liai pa­pra­šė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ne­įtrauk­ti LNOBT in­ves­ti­ci­nio pro­jek­to sce­nai re­kons­truo­ti į Vals­ty­bės in­ves­tuo­ja­mų pro­jek­tų są­ra­šą 2017 me­tais. Tai reiš­kia, kad anks­čiau pla­nuo­tas tęs­ti­nis fi­nan­sa­vi­mas il­ga­me­čiam LNOBT in­ves­ti­ci­niam pro­jek­tui yra su­spen­duo­ja­mas“, – ra­šo­ma Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pri­me­na, kad šis Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas yra vyk­do­mas nuo 2006 me­tų. Jo bend­ra są­ma­ta, sie­kian­ti 22 mln. eu­rų, bu­vo pa­tvir­tin­ta 2008 me­tais. Iki 2017 me­tų šiam pro­jek­tui bu­vo pa­nau­do­ta apie 15 mln. eu­rų. Šiais me­tais vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių įsta­ty­me šiam pro­jek­tui bu­vo nu­ma­ty­ta 1,74 mln. eu­rų.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ty­ri­mą at­nau­ji­no, ga­vu­si pa­pil­do­mus do­ku­men­tus iš Vo­kie­ti­jos pa­gal tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mą.

LNOBT va­do­vas G.Kė­vi­šas pa­sta­ruo­ju me­tu su­lau­kė kri­ti­kos ir ra­gi­ni­mų trauk­tis iš par­ei­gų pa­aiš­kė­jus in­for­ma­ci­jai, kad LNOBT pa­gal su­tar­tis su G. Kė­vi­šo sū­naus Mar­ty­no įmo­ne „Ri­ver­si­de mu­sic LTD“ per­nai su­ren­gė tris žy­mių so­lis­tų ir or­kes­trų pa­si­ro­dy­mus Vil­niu­je, iš vi­so kon­cer­tų or­ga­ni­za­to­riui su­mo­kė­ta 390 tūkst. eu­rų. Ko­kia da­lis ati­te­ko at­li­kė­jams, ne­skel­bia­ma. G.Kė­vi­šas pats su­tar­ties ne­pa­si­ra­šė, tai už jį pa­da­rė jo pa­va­duo­to­jas. VPT ir STT to­kį veiks­mą va­di­na ne­pa­kan­ka­mu, jog bū­tų iš­veng­ta ko­rup­ci­jos ri­zi­kos. Be to, pa­aiš­kė­jo, kad mi­nė­tiems sū­naus įmo­nės or­ga­ni­zuo­tiems kon­cer­tams pats G.Kė­vi­šas yra pra­šęs sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės par­amos.

Apie tai, kad G.Kė­vi­šas ne­be­ga­li dirb­ti tea­tre, pir­ma­die­nį par­eiš­kė prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, tea­tro va­do­vą trauk­tis ra­gi­na kul­tū­ros mi­nis­trė L.Ruo­ky­tė-Jons­son, Sei­mo opo­zi­ci­ja, da­lis val­dan­čių­jų. Po­li­ti­kai dėl G.Kė­vi­šo pra­šy­tos par­amos sū­naus reng­tam kon­cer­tui yra krei­pę­si į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją (VTEK), taip pat ini­ci­juo­tas krei­pi­ma­sis į Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją (VMI) pra­šant įver­tin­ti G. Kė­vi­šo šei­mos na­rių tur­to ir pa­ja­mų pa­grįs­tu­mą. LNOBT va­do­vas yra dek­la­ra­vęs tur­tą ir pa­ja­mas, ta­čiau dek­la­ra­ci­ja nė­ra vie­ša. Jis ža­dė­jo pa­vie­šin­ti tiek sa­vo pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją, tiek tea­tro su­tar­tis su sū­naus įmo­ne, ta­čiau kol kas to ne­pa­da­rė.