LNOBT scenai rekonstruoti vėl skiriami milijonai
Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam ope­ros ir ba­le­to tea­trui (LNOBT) vėl ski­ria­mi mi­li­jo­nai iš vals­ty­bės biu­dže­to sce­nos re­kons­truk­ci­jai, ku­ri prieš ma­žiau nei de­šimt­me­tį bu­vo su­re­mon­tuo­ta už di­džiu­lę su­mą ir su­lau­kė tei­sė­sau­gos ty­ri­mų, ket­vir­ta­die­nį ra­šo por­ta­las del­fi.lt.

Šių me­tų sau­sio mė­ne­sį kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mos dau­giau nei 1,7 mi­li­jo­no eu­rų pa­skir­ta LNOBT sce­nos re­kons­truk­ci­jai. Tai pa­čiai sce­nos re­kons­truk­ci­jai pi­ni­gų sky­rė ir bu­vęs kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis – 2015 me­tais 1,5 mln. eu­rų, 2016 me­tais – 1,3 mln eu­rų. Nau­jo­ji val­džia dar pa­di­di­no fi­nan­sa­vi­mą pro­jek­tui.

Prieš ma­žiau nei de­šimt­me­tį LNOBT sce­nos re­kons­truk­ci­jai jau bu­vo skir­ta 22 mi­li­jo­nai eu­rų, 2009 me­tais tea­trą pur­tė skan­da­las dėl šios re­kons­truk­ci­jos, o pro­ku­ra­tū­ros ty­ri­mas tę­sia­si iki šiol. Ne­praė­jo nė de­šimt­me­čio, o LNOBT sce­nai jau rei­kia nau­jų in­ves­ti­ci­jų.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jas Ma­rius Gurs­kas del­fi.lt tei­gė, kad pro­jek­tas tę­sia­mas net nuo 2006-ųjų me­tų ir fi­nan­sa­vi­mas bus ski­ria­mas ir at­ei­ty­je. Vis dėl­to jis ne­at­sa­kė į klau­si­mą, ko­dėl nau­jo­ji val­džia pa­di­di­no fi­nan­sa­vi­mą pro­jek­tui ir ko­dėl ski­ria­mos lė­šos abe­jo­nių gau­bia­mam pro­jek­tui, ku­rio ap­lin­ky­bes te­be­ti­ria tei­sė­sau­ga.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja: tęs­ti­nis mokėjimas

Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son sa­ko, kad už šie­met Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam ope­ros ir ba­le­to tea­trui (LNOBT) skir­tas lė­šas tę­sia­mi anks­čiau su­pla­nuo­ti dar­bai.

Mi­nis­te­ri­ja pa­tvir­ti­na, kad, kaip skelb­ta ži­niask­lai­do­je, šie­met in­ves­ti­ci­joms į LNOBT ski­ria­mi 1,76 mln. eu­rų. Per­nai tam bu­vo skir­ta ma­žiau – be­veik 1,4 mln. eu­rų.

„Pro­jek­to są­ma­ta pa­tvir­tin­ta dar 2008 me­tais, ją su­da­ro 22 mln. eu­rų. Iš jų iki 2017 me­tų pa­nau­do­ta 15 mln. eu­rų. Taip pat pri­me­nu, kad na­cio­na­li­nėms kul­tū­ros įstai­goms lė­šas ski­ria ne mi­nis­tras as­me­ni­niu spren­di­mu, jų sky­ri­mą reg­la­men­tuo­ja Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mas, ku­rį pri­ima Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė L.Ruo­ky­tė-Jons­son.

Kar­tu ji aiš­ki­no, kad „ši Vy­riau­sy­bė ne­sky­rė ir ne­ke­ti­na skir­ti jo­kių pa­pil­do­mų lė­šų LNOBT in­ves­ti­ci­niam pro­jek­tui“. Į žur­na­lis­tų klau­si­mus mi­nis­te­ri­jo­je ket­vir­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je L.Ruo­ky­tė-Jons­son ne­at­sa­ki­nė­jo – ap­si­ri­bo­jo par­eiš­ki­mu.

Mi­nis­te­ri­jo­je žur­na­lis­tams iš­da­lin­ta­me pra­ne­ši­me raš­tu taip pat skel­bia­ma, kad 2017 me­tų Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pa­val­džių įstai­gų au­di­ta­vi­mo pla­ne yra nu­ma­ty­tas LNOBT veik­los ir fi­nan­si­nis au­di­tas.

2017 me­tų biu­dže­tą gruo­dį tvir­ti­no nau­jos su­dė­ties Sei­mas. Kar­tu pa­tvir­tin­to­je Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mo­je ir nu­ma­ty­ta di­des­nė nei per­nai su­ma LNOBT re­kons­truk­ci­jai.