LLRA tikisi daugiau mandatų
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis sa­ko, kad par­ti­ja per Sei­mo rin­ki­mus ti­ki­si iš­ko­vo­ti dau­giau man­da­tų nei tu­ri da­bar.

Šiuo me­tu par­ti­jai Sei­me at­sto­vau­ja aš­tuo­ni par­la­men­ta­rai. Anot V.To­ma­ševs­kio, par­ti­ja yra pa­si­ren­gu­si dirb­ti val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je.

„Mes ma­to­me sa­ve koa­li­ci­jo­je, bet bu­vi­mas koa­li­ci­jo­je ir di­des­nis man­da­tų skai­čius nė­ra tiks­las sa­vy­je, o tai yra tik prie­mo­nė, kad ga­lė­tu­me rea­li­zuo­ti sa­vo prog­ra­mą“, – žur­na­lis­tams par­ti­jos rin­ki­mų šta­be Vil­niu­je sa­kė V.To­ma­ševs­kis.

Anot jo, kol kas dar ne­bu­vo ofi­cia­lių de­ry­bų dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su ki­to­mis par­ti­jo­mis, o po pir­mo­jo tu­ro ga­li pra­si­dė­ti tik po­kal­biai su ki­tų par­ti­jų ly­de­riais.

„Mes vi­sų pir­ma ti­ki­mės ge­res­nio re­zul­ta­to ne­gu tu­rė­jo­me, nors prieš ket­ve­rius me­tus 8 Sei­mo na­riai bu­vo pui­kus re­zul­ta­tas. Šian­dien mes ti­ki­mės dar ge­res­nio re­zul­ta­to. Jau pir­ma­me ra­te, aš ma­nau, kad mes įve­si­me dau­giau sa­vo at­sto­vų į Sei­mą, o vė­liau bus ir an­tra­sis ra­tas“, – kal­bė­jo V.To­ma­ševs­kis.

Jo tei­gi­mu, po dvie­jų Sei­mo rin­ki­mų eta­pų LLRA-KŠS iš vi­so ga­li su­rink­ti 15–16 man­da­tų, pir­ma­me par­ti­ja tu­rė­tų lai­mė­ti Šal­či­nin­kuo­se, kur kan­di­da­tuo­ja Leo­nar­das Tal­mon­tas, Me­di­nin­kuo­se, kur par­ti­ja de­le­ga­vo Čes­la­vą Ol­ševs­kį ir Ne­men­či­nės, kur dėl vie­tos Sei­me ko­vo­ja par­ti­jos są­ra­šo ly­de­rė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė.

Pa­ti R.Ta­ma­šu­nie­nė BNS tei­gė, kad šian­dien pa­grin­di­nė par­ti­jos už­duo­tis – per­ženg­ti 5 proc. ri­bą.

„Ti­ki­mės per­ženg­ti 5 proc. slenks­tį. Tai ro­do mū­sų su­si­ti­ki­mai su rin­kė­jais – prog­ra­ma jiems pa­trauk­li. Tai ro­do ir ak­ty­vu­mas mū­sų rin­kė­jų apy­gar­do­se, kur mes tu­ri­me dau­giau­siai šan­sų lai­mė­ti. Ti­ki­mės pa­di­din­ti sa­vo man­da­tų skai­čių“, – kal­bė­jo par­ti­jos są­ra­šo ly­de­rė.

„Aš apie de­ry­bas dar ne­gir­dė­jau. Par­ti­jų ly­de­riai ten dė­lio­ja­si sa­vo mo­zai­kas koa­li­ci­jos ir tai pa­aiš­kės šian­dien nak­tį. Mes dirb­ti ga­li­me su vi­sais. Par­ti­jos kei­čia­si žmo­nės ir kei­čia­si jų veik­los kryp­tys. Mes ne­pa­sa­ko­me nie­kam ne. Tai yra de­ry­bos ir rei­kia iš­klau­sy­ti ki­tos pu­sės, kaip bus dir­ba­ma koa­li­ci­jo­je“, – tvir­ti­no R.Ta­ma­šu­nie­nė.

Per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus 2012-ai­siais tuo­me­ti­nė LLRA dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je po pir­mo­jo tu­ro su­rin­ko 5,8 pro­cen­to rin­kė­jų bal­sų, po abie­jų tu­rų par­ti­ja ga­vo aš­tuo­nis man­da­tus Sei­me ir bu­vo pa­kvies­ta de­rė­tis dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, ta­čiau 2014 me­tais iš jos pa­si­trau­kė.