LLRA rinkimuose pasigenda informacijos ne lietuvių kalba
Lie­tu­vo­je ne­vyk­do­mos Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) re­ko­men­da­ci­jos per rin­ki­mus teik­ti in­for­ma­ci­ją ne tik vals­ty­bi­ne, bet ir tau­ti­nių ma­žu­mų kal­bo­mis, tei­gia Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) at­sto­vai.

LLRA frak­ci­jos Sei­me se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė penk­ta­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me sa­kė, kad ES­BO po 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mų at­krei­pė dė­me­sį į ke­le­tą da­ly­kų, su­si­ju­sių su tau­ti­nė­mis ma­žu­mo­mis.

„Lie­tu­vo­je nė­ra jo­kių leng­va­tų tau­ti­nėms ma­žu­moms (per rin­ki­mus - BNS). Jos da­ly­vau­ja to­kio­mis pa­čio­mis są­ly­go­mis kaip di­džio­sios par­ti­jos, tu­rin­čios tūks­tan­čius na­rių ir sky­rius vi­so­je Lie­tu­vo­je“, - pa­brė­žė R.Ta­ma­šu­nie­nė.

Ofi­cia­liai skel­bia­mo­je ES­BO at­as­kai­to­je nu­ro­do­ma, kad sie­kiant už­ti­krin­ti ge­res­nį tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­va­vi­mą įsta­ty­mų lei­dy­bo­je, tau­ti­nių ma­žu­mų par­ti­joms ga­li­ma bū­tų nu­sta­ty­ti že­mes­nį rin­ki­mų slenks­tį, rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bos ga­lė­tų bū­ti kei­čia­mos pa­si­kon­sul­ta­vus su tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vais, o „in­for­ma­ci­jos apie bal­sa­vi­mo tvar­ką ma­žu­mų kal­bo­mis tei­ki­mas, ypač vie­to­vė­se, ku­rio­se gy­ve­na di­de­lės ma­žu­mų bend­ruo­me­nės, pa­dė­tų už­ti­krin­ti, kad tau­ti­nėms ma­žu­moms pri­klau­san­tys rin­kė­jai bal­suo­da­mi ne­su­si­durs su kliū­ti­mis at­si­ra­du­sio­mis dėl kal­bos bar­je­ro“.

„Tai rea­liai pa­si­tar­nau­tų di­des­niam vie­šu­mui, ge­res­niam žmo­nių su­pra­ti­mui“, - tei­gė R.Ta­ma­šu­nie­nė.

Ji pa­brė­žė, kad in­for­ma­ci­ją apie kan­di­da­tus, jų prog­ra­mas tau­ti­nių ma­žu­mų kal­bo­mis ga­lė­tų teik­ti vi­sos rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čios par­ti­jos.

„Ne­ma­nau, kad tai do­ku­men­tas, ku­rį tu­rė­tu­me pa­dė­ti į stal­čių ir ne­pri­si­min­ti“, - apie ES­BO at­as­kai­tą kal­bė­jo LLRA se­niū­nė.

Ji pri­mi­nė, kad vie­nin­te­lį kar­tą tau­ti­nių ma­žu­mų kal­bas leis­tą nau­do­ti per re­fe­ren­du­mą Lie­tu­vai sto­jant į Eu­ro­pos Są­jun­gą.

R.Ta­ma­šu­nie­nės tei­gi­mu, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja tu­rė­tų dė­ti dau­giau pa­stan­gų, kad mi­nė­tos re­ko­men­da­ci­jos bū­tų įgy­ven­din­tos. Anot jos, LLRA frak­ci­ja yra par­en­gu­si bū­ti­nas įsta­ty­mo pa­tai­sas, bet jos ne­su­lau­kia pri­ta­ri­mo par­la­men­te.

Ko­vo 1 die­ną Lie­tu­vo­je vyks sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai.