LLRA rengia įspėjamąjį streiką mokyklose
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA) an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad tre­čia­die­nį tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lo­se bus su­reng­tas įspė­ja­ma­sis strei­kas, per ku­rį tė­vai ne­leis vai­kų į mo­kyk­las.

LLRA spau­dos at­sto­vė Elž­bie­ta Sa­dais­ka BNS sa­kė ne­ga­lin­ti nu­ro­dy­ti, kiek mo­kyk­lų apims strei­kas.

„Tai pri­klau­so nuo to, kiek mo­kyk­lų nu­spręs pri­si­jung­ti“, - sa­kė ji.

LLRA kri­ti­kuo­ja ke­ti­ni­mus reor­ga­ni­zuo­ti tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­las. Dėl to an­tra­die­nį prie Vy­riau­sy­bės bu­vo su­reng­tas mi­tin­gas.

„Tai vie­na iš pro­tes­to for­mų prieš len­kų, ru­sų ir ki­tų tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų nai­ki­ni­mą pri­si­den­giant taip va­di­na­mą­ja mo­kyk­lų akre­di­ta­ci­ja“, - tei­gia­ma LLRA pra­ne­ši­me spau­dai.

Cen­tri­nė val­džia tei­gia, kad tiek tau­ti­nių ma­žu­mų, tiek lie­tu­viš­kos mo­kyk­los reor­ga­ni­zuo­ja­mos vyk­dant švie­ti­mo re­for­mą dėl ma­žė­jan­čio mo­ki­nių skai­čiaus.