LLRA pranešė apie lenkiškų ir rusiškų mokyklų streiką
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA) penk­ta­die­nį pra­ne­šė, kad nuo rug­sė­jo len­kiš­kos ir ru­siš­kos mo­kyk­los su­rengs strei­ką, rei­ka­lau­da­mos pa­nai­kin­ti su­vie­no­din­tą lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną ir pu­san­tro kar­to pa­di­din­ti mo­ki­nio krep­še­lį tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lo­se.

Pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia­ma, kad strei­ku bus rei­ka­lau­ja­ma at­šauk­ti 2011 me­tais pri­im­tas įsta­ty­mo pa­tai­sas.

Strei­ko au­to­riai taip pat rei­ka­lau­ja tarp pri­va­lo­mų eg­za­mi­nų mo­kyk­lo­se len­kų kal­ba įtrauk­ti len­kų kal­bos eg­za­mi­ną.

„Lie­tu­vių vals­ty­bi­nės kal­bos bran­dos eg­za­mi­no re­zul­ta­tai ro­do, kad nau­jo­ji švie­ti­mo sis­te­ma ir lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­nas yra ydin­gi, nes iš mū­sų vai­kų rei­ka­lau­ja­ma per 2 me­tus įveik­ti 800 val. skir­tu­mą. Iki šiol nė­ra iš­leis­ti ati­tin­ka­mi va­do­vė­liai ir mo­ky­mo prog­ra­mos pra­di­nių kla­sių vai­kams, ku­rie į pir­mą kla­sę at­ei­na ne­mo­kė­da­mi vals­ty­bi­nės kal­bos“ , – tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

Pra­ne­ši­mą spau­dai iš­pla­ti­no Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja, jo au­to­riais įvar­di­ja­mi „Lie­tu­vos len­kų mo­kyk­lų strei­ko ko­mi­te­tai“, „Lie­tu­vos len­kų mo­kyk­lų tė­vų fo­ru­mas“ ir „Ko­mi­te­tai mo­kyk­loms ap­gin­ti“.

Pra­ne­ši­mą iš­pla­ti­nu­si Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vė Elž­bie­ta Sa­dais­ka BNS tei­gė, kad strei­ko me­tu tė­vai ne­leis vai­kų į mo­kyk­las. Ji tei­gė ne­tu­rin­ti tiks­lios sta­tis­ti­kos, kiek mo­kyk­lų da­ly­vaus ak­ci­jo­je, sa­ky­da­ma, kad par­ti­ja tik pa­de­da iš­pla­tin­ti in­for­ma­ci­ją.

Mi­nis­te­ri­ja: tai – akibrokštas

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja penk­ta­die­nį akib­rokš­tu pa­va­di­no Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) pra­ne­ši­mą apie ren­gia­mą strei­ką tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lo­se.

Vi­ce­mi­nis­trė Ge­no­vei­ta Kra­saus­kie­nė pa­brė­žė, kad įsta­ty­mas, dėl ku­rio ža­da­ma strei­kuo­ti, vei­kia jau ne vie­ne­rius me­tus, o tau­ti­nių ma­žu­mų abi­tu­rien­tai sėk­min­gai lai­ko su­vie­no­din­tą lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną, ku­ria­me jiems lei­džia­ma pa­da­ry­ti dau­giau klai­dų.

„Šių moks­lo me­tų švie­ti­mo pri­ori­te­tų fo­ne – nė vie­nos pra­leis­tos pa­mo­kos, dė­me­sys kiek­vie­no vai­ko pa­žan­gai, ug­dy­mo ko­ky­bės sie­kis – skel­bi­mas apie strei­ką yra tar­si akib­rokš­tas. Gal­būt strei­ką pa­lai­kan­tys LLRA po­li­ti­kai bei strei­kuo­ti ke­ti­nan­čių mo­kyk­lų va­do­vai net ne­su­si­mąs­to, kad kiek­vie­na iš mo­ki­nių ati­mta pa­mo­ka yra ža­la vai­kams. Vi­sas ky­lan­čias prob­le­mas de­rė­tų spręs­ti kar­tu su­sė­dus už sta­lo, dis­ku­tuo­jant ir ieš­kant ge­riau­sių spren­di­mų, o ne įtrau­kiant vai­kus“, – tei­gė vi­ce­mi­nis­trė BNS per­duo­ta­me ko­men­ta­re.

„Mi­ni­mas įsta­ty­mas pri­im­tas prieš ke­le­tą me­tų, tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų abi­tu­rien­tai ne vie­ne­rius me­tus ge­rai lai­ko lie­tu­vių kal­bos bran­dos eg­za­mi­ną, gau­na šim­tu­kų. Juo la­biau kad tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų mo­ki­niams ga­lio­ja pa­leng­vi­ni­mai, jiems lei­džia­ma pa­da­ry­ti dau­giau klai­dų. Nu­ma­ty­ta, kad šie pa­leng­vi­ni­mai ga­lios iki 2019 me­tų“, – nu­ro­dė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė.