LLRA: Lietuvos lenkų vaikai diskriminuojami
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) at­sto­vai tei­gia, kad Lie­tu­vos len­kų vai­kai dis­kri­mi­nuo­ja­mi dėl vie­no­do vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no ir dėl vyk­do­mos mo­kyk­lų tink­lo pert­var­kos. Pre­zi­den­tė šiuos prie­kaiš­tus at­me­ta.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai prie­kaiš­tus at­me­ta, sa­ky­da­mi, kad pert­var­ka vyk­do­ma vi­sur dėl ma­žė­jan­čio vai­kų skai­čiaus, o ne kal­bi­niu pa­grin­du.

„Tai pa­si­ty­čio­ji­mas iš mū­sų vai­kų“, - pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė LLRA pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis.

Jo tei­gi­mu, len­kiš­kas mo­kyk­las lan­kan­tys moks­lei­viai tu­ri 800 ma­žiau lie­tu­vių kal­bos pa­mo­kų nei lie­tu­viš­kų mo­kyk­lų vai­kai. Pa­sak jo, ne­iš­leis­ta nau­jų va­do­vė­lių, ne­pa­reng­ti mo­ky­to­jai, to­dėl lai­kant vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną jiems tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mos ki­to­kios už­duo­tys ir tai­ko­mi ki­to­kie rei­ka­la­vi­mai.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį at­me­tė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) prie­kaiš­tus dėl ta­ria­mos dis­kri­mi­na­ci­jos švie­ti­mo sri­ty­je, sa­ky­da­ma, kad tau­ti­nių ma­žu­mų moks­lei­viams per lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną lei­džia­ma pa­da­ry­ti dau­giau klai­dų, o mo­kyk­los reor­ga­ni­zuo­ja­mos dėl ma­žė­jan­čio mo­ki­nių skai­čiaus.

Pir­ma­die­nį Lie­tu­vo­je abi­tu­rien­tai lai­ko pri­va­lo­mą lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­ną. Jo už­duo­tys - vie­no­dos ir tau­ti­nių ma­žu­mų, ir lie­tu­viš­kų mo­kyk­lų moks­lei­viams, ta­čiau tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vai ga­li pa­da­ry­ti dau­giau klai­dų.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, bu­vu­si švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nis­trė LLRA at­sto­vė Edi­ta Ta­mo­šiū­nai­tė pra­ne­šė, kad nuo per­nai ru­dens sos­ti­nės, Vil­niaus ra­jo­no ir Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės krei­pė­si į Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją dėl 17 vi­du­ri­nių mo­kyk­lų akre­di­ta­vi­mo il­go­sio­mis gim­na­zi­jo­mis, kad jos ga­lė­tų ug­dy­mo pro­ce­są vyk­dy­ti nuo pir­mos iki dvy­lik­tos kla­sės, ta­čiau mi­nis­te­ri­ja tam ne­pri­ta­rė.

„Mo­kyk­los yra tin­ka­mai pa­si­ruo­šu­sios įgy­ven­din­ti spe­cia­li­zuo­tas in­ži­ne­ri­nio ug­dy­mo, spor­to ug­dy­mo prog­ra­mas, taip pat spe­cia­li­zuo­tas ir sa­vi­tas kon­cep­ci­jas - ka­ta­li­kiš­kos mo­kyk­los, sta­čia­ti­kių mo­kyk­los ir hu­ma­ni­ta­ri­nio ug­dy­mo. Mo­kyk­los ne tik tin­ka­mai pa­si­ruo­šius įgy­ven­din­ti mi­nė­ta prog­ra­mas, bet tu­ri pa­kan­ka­mą mo­ki­nių skai­čių, va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu dėl tink­lo kū­ri­mo tai­syk­lių“, - tvir­ti­no E.Ta­mo­šiū­nai­tė.

Ji par­eiš­kė, kad tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­loms tai­ko­mi dvi­gu­bi stan­dar­tai, nes švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro par­ei­gas ei­nan­tis tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis lei­do reor­ga­ni­zuo­ti Vil­niaus Mi­ka­lo­jaus Dauk­šos, Vil­niaus Tus­ku­lė­nų vi­du­ri­nes mo­kyk­las į il­gą­sias gim­na­zi­jas. Dar dėl vie­nos - Ab­rao­mo Kul­vie­čio mo­kyk­los - sie­kio tap­ti il­gą­ja gim­na­zi­ja su kla­si­ki­nio ug­dy­mo pa­krai­pa šiuo me­tu ŠMM at­lie­ka­mas ver­ti­ni­mas.

Dėl šių klau­si­mų pir­ma­die­nį prie Vy­riau­sy­bės ren­gia­ma pro­tes­to ak­ci­ja.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos Švie­ti­mo ko­ky­bės ir re­gio­ni­nės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to va­do­vas Ai­das Al­da­kaus­kas sa­kė, kad dėl ma­žė­jan­čio moks­lei­vių skai­čiaus reor­ga­ni­zuo­ti ten­ka tiek lie­tu­viš­kas, tiek len­kiš­kas mo­kyk­las Ry­tų Lie­tu­vo­je.

Siū­lo­mos įvai­rios iš­ei­tys, pa­vyz­džiui, jung­tis lie­tu­vių ir len­kų mo­kyk­loms vyk­dant vie­ną ug­dy­mo prog­ra­mą, bet pa­lie­kant ga­li­my­bes len­ka­kal­bių gru­pėms kai ku­riuos da­ly­kus (is­to­ri­jos, bio­lo­gi­jos ir kt.) mo­ky­tis len­kiš­kai. Dėl da­lies mo­kyk­lų , pa­vyz­džiui, Die­ve­niš­kių ar Bal­to­sios Vo­kės, su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­mis toks su­si­ta­ri­mas yra pa­siek­tas. Tuo me­tu, pa­vyz­džiui, Pa­luk­nio mo­kyk­lai, kur vi­du­ti­niš­kai kla­sė­se yra 7,5 vai­ko, siū­ly­ta tap­ti vie­nos iš gim­na­zi­jų - Lent­va­rio ar­ba Tra­kų - len­kų kal­ba sky­riu­mi.

Jis tvir­ti­no, kad dėl reor­ga­ni­za­vi­mo pik­ti­na­si tiek lie­tu­viš­kų, tiek len­kiš­kų mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės, ta­čiau LLRA nu­spren­dė nau­do­ti „tau­ti­nės dis­kri­mi­na­ci­jos“ ar­gu­men­tus.

Kar­tu mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas pri­pa­ži­no, kad pir­ma­die­nio pro­tes­tus „gal­būt ga­lė­jo lem­ti“ pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­im­tas J.Ber­na­to­nio spren­di­mas dėl il­go­sios gim­na­zi­jos sta­tu­so su­tei­ki­mo ke­lioms lie­tu­viš­koms mo­kyk­loms Vil­niu­je.

Anot A.Al­da­kaus­ko, iki J.Ber­na­to­nio at­ėji­mo mi­nis­te­ri­jo­je bu­vo links­ta­ma ne­tvir­tin­ti spe­cia­li­zuo­tų ug­dy­mo samp­ra­tų mo­kyk­loms, lai­kan­tis nuo­sta­tos, kad iš­im­čių įgy­ven­di­nant švie­ti­mo re­for­mą tu­ri bū­ti kuo ma­žiau. Mi­nis­te­ri­ja esą ne­prieš­ta­rau­ja, kad Vil­nius ga­lė­tų tu­rė­ti in­ži­ne­ri­nio ug­dy­mo mo­kyk­lą, ta­čiau ji ne­tu­rė­tų bū­ti ku­ria­ma bū­tent M.Dauk­šos mo­kyk­los pa­grin­du.

„Kai ten trau­kos spin­to­je (la­bo­ra­to­ri­nė įran­ga) žy­di gė­lės - apie ką mes kal­ba­me? Ir dėl Tus­ku­lė­nų bu­vo pa­si­sa­kiu­si vie­na­reikš­miš­kai, kad to­kių su dai­lės, mu­zi­kos ir šo­kio en­tu­ziaz­mais Lie­tu­vo­je yra šim­tai ir jos ne­til­po į ug­dy­mo samp­ra­tas. Čia ir yra di­džio­ji gė­da Vil­niaus, kad Lie­tu­va, per 90 proc. yra su­sit­var­kiu­si, o čia kal­ba­me apie sau­ją mo­kyk­lų, ku­rios ir tuos pa­čius tau­ti­nių ma­žu­mų karš­tus taš­kus pa­lie­čia, ir jie vi­si ke­lia­si“, - sa­kė jis.

Lie­tu­vos ru­sų są­jun­gos na­rė Ol­ga Gorš­ko­va nau­jie­nų por­ta­lui del­fi.lt sa­kė ne­pri­ta­rian­ti mi­tin­gui. Pa­sak jos, LLRA at­sto­vai Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je bū­da­mi val­džio­je tu­rė­jo vi­sas ga­li­my­bes su­tvar­ky­ti mo­kyk­lų tink­lą.

Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė ma­nąs, kad mo­kyk­lų tink­lo klau­si­mą tu­rė­tų spręs­ti sa­vi­val­dy­bė.

„Aš ma­nau, kad tai nė­ra Vy­riau­sy­bės klau­si­mas. Vis dėl­to sa­vi­val­dy­bės tu­rė­jo jau anks­čiau su­sip­la­nuo­ti ir aiš­kiai pa­sit­vir­tin­ti pla­ną, kur ko­kios mo­kyk­los tu­ri iš­lik­ti - at­siž­vel­giant į gy­ven­to­jų skai­čių, pers­pek­ty­vą tų mi­kro­ra­jo­nų, taip pat į vai­kų skai­čių“, - tei­gė jis.

Tuo pa­čiu jis ža­dė­jo tink­lo pert­var­kos klau­si­mą ap­tar­ti su nau­ją­ja švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre „dar­bie­te“ Aud­ro­ne Pi­trė­nie­ne, kai ši pra­dės ei­ti par­ei­gas.

„Bet mes ši­tą klau­si­mą iš­sprę­si­me la­bai grei­tai su nau­ją­ja švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre, jei­gu mi­nis­te­ri­ja anks­čiau ne­su­ge­bė­jo su sa­vi­val­dy­bė­mis iš­spręs­ti. Lau­kia­me nau­jos mi­nis­trės, no­ri­me su ja su­de­rin­ti, yra par­uoš­ta įsta­ty­mo pa­tai­sa“, - kal­bė­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.