Liudui Mažyliui įteikta 10 tūkst. eurų premija
Va­sa­rio 16-osios ak­tą Vo­kie­ti­jos ar­chy­ve su­ra­du­siam Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­riui Liu­dui Ma­žy­liui įteik­ta Lie­tu­vos pa­žan­gos pre­mi­ja.

„Ši pre­mi­ja Lie­tu­vo­je tei­kia­ma pir­mą kar­tą ir la­bai sim­bo­liš­ka, jog ji pa­skir­ta moks­li­nin­kui, ku­ris at­ra­do uni­ka­lų do­ku­men­tą – Va­sa­rio 16-osios Ak­tą. Ta­da bu­vo ne tik di­de­lis džiaugs­mas, ta­čiau ir tam ti­kri įsi­pa­rei­go­ji­mai iš mū­sų pu­sės, ku­riuos šian­dien pil­do­me. Dar kar­tą svei­ki­nu pro­fe­so­rių ir džiau­giuo­si, kad jis sa­vo pa­vyz­džiu įro­dė, jog žmo­nės, pa­si­tel­kę en­tu­ziaz­mą ir ryž­tą, ga­li pa­siek­ti bet ko­kius tiks­lus“, – sa­kė pre­mi­ją įtei­kęs prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

Lie­tu­vos pa­žan­gos pre­mi­jos dy­dis – 10 tūkst. eu­rų, lė­šos bus skir­tos iš Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai skir­tų asig­na­vi­mų.

Pre­mi­jos įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė bei Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos (LMA) pre­zi­den­tas, pro­fe­so­rius Val­de­ma­ras Ra­zu­mas.

„Tai dar vie­nas įro­dy­mas, kad moks­li­nių ty­ri­mų fi­nan­sa­vi­mas yra pri­ori­te­ti­nė sri­tis, ku­ri tei­kia nau­dą ne tik ty­rė­jams, ta­čiau ir pla­čia­jai vi­suo­me­nei“, – kal­bė­jo mi­nis­trė J.Pe­traus­kie­nė.

Lie­tu­vos pa­žan­gos pre­mi­ją ini­ci­ja­vo LMA, ji bus ski­ria­ma už iš­skir­ti­nės reikš­mės moks­lo ar moks­lo tai­ko­mo­sios veik­los re­zul­ta­tus (gam­tos ir ki­tų moks­lų sri­čių, kul­tū­ros, vals­ty­bin­gu­mo stip­ri­ni­mo pa­sie­ki­mus, ino­va­ci­jas, pro­ver­žius ir pan.), pla­čiai ži­no­mus Lie­tu­vos vi­suo­me­nei.

Dar­bus pre­mi­jai gau­ti ga­li siū­ly­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, įstai­gos, įmo­nės, aso­cia­ci­jos, ki­ti ju­ri­di­niai as­me­nys.

ŠMM taip pat yra pa­tei­ku­si par­aiš­ką Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­bai dėl to­les­nių pro­fe­so­riaus L.Ma­žy­lio ty­ri­mų fi­nan­sa­vi­mo, pra­ne­šė Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba. Kol kas vyks­ta te­mų at­ran­ka, o jas at­rin­kus bus skel­bia­mas kon­kur­sas ir moks­li­nin­kai teiks par­aiš­kas ty­ri­mams at­lik­ti. Kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti va­sa­ros pa­bai­go­je-ru­dens pra­džio­je, fi­nan­suo­ja­mų ty­ri­mų truk­mė – 1–1,5 m. Ma­no­ma, kad L.Ma­žy­lis to­liau nag­ri­nės ak­tua­lią te­mą: „Lie­tu­vos vals­ty­bės kū­ri­mas ir pri­pa­ži­ni­mas 1917–1918 me­tais“.

Apie pa­žan­gos pre­mi­jos įkū­ri­mą vie­šai pra­šnek­ta po to, kai šių me­tų ko­vo pa­bai­go­je VDU po­li­to­lo­gi­jos pro­fe­so­rius L.Ma­žy­lis Ber­ly­no dip­lo­ma­ti­nia­me ar­chy­ve ra­do ran­ka ra­šy­tą Va­sa­rio 16-osios nu­ta­ri­mą lie­tu­vių ir vo­kie­čių kal­bo­mis su 20 sig­na­ta­rų par­ašais.

1918 me­tų va­sa­rio 16 die­ną Lie­tu­vos Ta­ry­ba Vil­niu­je pa­skel­bė at­ku­rian­ti ne­prik­lau­so­mą, de­mo­kra­ti­niais pa­ma­tais su­tvar­ky­tą Lie­tu­vos vals­ty­bę su sos­ti­ne Vil­niu­je. Is­to­ri­kai ke­lia prie­lai­das, kad 1918-ųjų va­sa­rio 16-ąją ga­lė­jo bū­ti su­ra­šy­ti pen­ki nu­ta­ri­mai – trys lie­tu­vių kal­ba ir po vie­ną vo­kie­čių bei ru­sų kal­bo­mis. Ki­tų do­ku­men­tų bu­vi­mo vie­ta nė­ra ži­no­ma.