Liudmila Aleksejeva kreipėsi į lietuvius: prašau, nepykite ant rusų
Su 90-uo­ju gim­ta­die­niu ži­no­mą Ru­si­jos di­si­den­tę Liud­mi­lą Alek­se­je­vą Mask­vo­je pa­svei­ki­nęs dip­lo­ma­tas Vy­gau­das Ušac­kas per­da­vė jos ži­nią Lie­tu­vos gy­ven­to­jams. Žmo­gaus tei­sių gy­nė­ja pra­šo lie­tu­vių ne­pyk­ti ant ru­sų, nes daug ža­los mū­sų tau­tai pa­da­rė ne pa­pras­ti žmo­nės, o Sta­li­no ir ko­mu­nis­tų re­ži­mas.

Mask­vos Hel­sin­kio gru­pės – se­niau­sios Ru­si­jo­je žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos – va­do­vė L. Alek­se­je­va, anot Eu­ro­pos Są­jun­gos am­ba­sa­do­riaus Ru­si­jo­je V. Ušac­ko, yra įkve­pian­tis pa­vyz­dys, kai žmo­gus ski­ria sa­vo gy­ve­ni­mą ko­vai už tei­sin­gu­mą. „Liud­mi­la Mi­chai­lov­na per ma­ne krei­pė­si į vi­sus lie­tu­vius: „Pra­šau, ne­py­ki­te ant ru­sų, nes ne pa­pras­ti žmo­nės, o Sta­li­no ir ko­mu­nis­tų re­ži­mas tiek ža­los Jums pa­da­rė“. La­bai šil­tu žo­džiu apie bend­ra­min­čius ir ko­vo­to­jus už žmo­gaus lais­ves – To­mą Venc­lo­vą ir Vik­to­rą Pet­kų kal­bė­jo. Liud­mi­la Alek­se­je­va sa­kė, kad ir Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ją pa­svei­ki­no. Ta­čiau tuoj pat pri­mi­nė, ką ru­sų ra­šy­to­jas Alek­sand­ras Ger­ce­nas sa­kė: „Ru­si­jai rei­kia 2,5 kar­tų, kad ša­lis pa­si­keis­tų. Dar 1,5 kar­tos rei­kia lauk­ti. Jūs tik du­rų į Eu­ro­pą Ru­si­jai ne­už­tren­ki­te. Kai da­bar­ti­nių šu­lų vai­kų vai­kai iš­augs, jie bus ver­ti tap­ti lais­vos Eu­ro­pos Są­jun­gos da­li­mi“, – po­kal­bį su L. Alek­se­ja­va fei­su­ke at­pa­sa­ko­jo V. Ušac­kas.

90-me­tį ket­vir­ta­die­nį mi­nė­ju­si L. Alek­se­je­va – vie­na iš Mask­vos Hel­sin­kio gru­pės stei­gė­jų. Ji pri­si­dė­jo ir prie pir­mo­jo SSRS opo­zi­jos in­for­ma­ci­nio biu­le­te­nio „Ei­na­mų­jų įvy­kių kro­ni­ka“ lei­di­mo. Daug kar­tų bu­vo su­im­ta ir tar­do­ma. 1977 me­tais žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tė bu­vo pri­vers­ta emig­ruo­ti iš SSRS ir ap­si­gy­ve­no JAV. Į Ru­si­ją L. Alek­se­je­va su­grį­žo 1993 me­tais ir po ke­le­rių me­tų ta­po Mask­vos Hel­sin­kio gru­pės va­do­ve.

L. Alek­se­je­va kri­ti­kuo­ja Krem­lių dėl žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų Ru­si­jo­je, pa­vyz­džiui, dėl drau­di­mų reng­ti tai­kius mi­tin­gus bei de­mons­tra­ci­jas ir pan.