Liudas Mažylis: mokslininkai gauna per mažai paramos tyrimams
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ko su Liu­du Ma­žy­liu, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riu­mi, Vo­kie­ti­jos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ar­chy­ve ra­du­siu Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to ori­gi­na­lą.

Do­ku­men­to, ku­rį va­sa­rio 16 die­ną pa­si­ra­šė Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pir­mi­nin­kau­ja­ma Lie­tu­vos Ta­ry­ba, bu­vo ieš­ko­ma dau­giau kaip 70 me­tų.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, už­sis­py­ri­mas, at­kak­lu­mas ir ryž­tas vi­sa­da bu­vo sa­vy­bės, ve­du­sios Lie­tu­vą į prie­kį. To­dėl pro­fe­so­rius L. Ma­žy­lis yra ge­riau­sias įro­dy­mas, kaip at­kak­lus dar­bas ir en­tu­ziaz­mas ga­li duo­ti ap­čiuo­pia­mų vai­sių, ku­riais šian­dien džiau­gia­si vi­sa Lie­tu­va. Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, šis L. Ma­žy­lio at­ra­di­mas tu­rė­tų tap­ti im­pul­su vals­ty­bei in­ves­tuo­ti į to­li­mes­nius šio is­to­ri­jos laik­me­čio ty­ri­mus, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Pa­sak vals­ty­bės va­do­vės, su­ras­tas Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to ori­gi­na­las vi­są ša­lį įtrau­kė į vals­ty­bės šimt­me­čio lau­ki­mą. Tai iš­skir­ti­nė pro­ga vi­sai Lie­tu­vai dar kar­tą įsi­są­mo­nin­ti ir įver­tin­ti šios da­tos reikš­mę bei su­pras­ti, kad ku­riant šimt­me­čio Lie­tu­vą kiek­vie­nas žmo­gus yra la­bai svar­bus.

Vi­lia­si va­do­vau­ti Ak­to tyrimams

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Liu­das Ma­žy­lis sa­ko iš pre­zi­den­tės iš­gir­dęs, kad vals­ty­bė rems to­les­nius Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to ty­ri­mus ir vi­lia­si pats jiems va­do­vau­ti.

„Ti­kiuo­si va­do­vau­ti, ti­kiuo­si su­telk­ti gru­pę, tu­riu par­amą Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to rek­to­ra­to“, – po su­si­ti­ki­mo su ša­lies va­do­ve Da­lia Gry­baus­kai­te pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė L.Ma­žy­lis.

Jis tei­gė, kad no­rė­tų plė­to­ti po­li­to­lo­gi­nius vals­ty­bės at­kū­ri­mo lai­ko­tar­pio ty­ri­mus.

„Ka­dan­gi aš – po­li­to­lo­gas, ne­pris­ki­riu sa­vęs is­to­ri­kams, tai aš, ži­no­ma, tuo kam­pu žvelg­siu į rei­ka­lus“, – tei­gė moks­li­nin­kas.Jis tei­gė, kad no­rė­tų plė­to­ti po­li­to­lo­gi­nius vals­ty­bės at­kū­ri­mo lai­ko­tar­pio ty­ri­mus.

„Ti­kiuo­si va­do­vau­ti, ti­kiuo­si su­telk­ti gru­pę, tu­riu par­amą Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to rek­to­ra­to“, – po su­si­ti­ki­mo su ša­lies va­do­ve Da­lia Gry­baus­kai­te pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė L.Ma­žy­lis.

Jis tei­gė, kad no­rė­tų plė­to­ti po­li­to­lo­gi­nius vals­ty­bės at­kū­ri­mo lai­ko­tar­pio ty­ri­mus.

Moks­li­nin­kams dė­me­sys tik proginis

„Ma­no su­pra­ti­mu, re­zul­ta­to svar­ba bū­tų ta, kad mes sa­ve pa­ma­ty­tu­me bū­tent iš Vo­kie­ti­jos to me­to po­li­ti­nio spek­tro taš­ko žiū­rint. Da­bar yra at­si­ti­kę taip, kad mums at­ro­do, kad čia mes, lie­tu­viai, ir bu­vo to­kie vo­kie­čiai ta­da. Nie­ko pa­na­šaus. Rei­kia, pa­vyz­džiui, iš­ty­ri­nė­ti daug iš­sa­miau Vo­kie­ti­jos po­li­ti­nį spek­trą to me­to – tai vie­na tra­jek­to­ri­ja. To­liau nė­ra pil­nai iš­ty­ri­nė­ti rei­ka­lai, su­si­ję su Brest-Li­tovs­ko tai­kos su­tar­ties pa­si­ra­šy­mu (...). Nu­ei­nan­čios jė­gos, ku­rios vei­kė – Aus­tri­jos-Veng­ri­jos im­pe­ri­ja, su­iru­si Ru­si­jos im­pe­ri­ja, bol­še­vi­kų val­džia – čia yra be­ri­bė erd­vė po­li­to­lo­gi­niams ty­ri­mams“, – dės­tė jis.

L.Ma­žy­lis, be ki­ta ko, sa­kė, kad Lie­tu­vo­je moks­li­nin­kai gau­na per ma­žai par­amos sa­vo ty­ri­mams, ir ap­gai­les­ta­vo, kad dė­me­sys jiems daž­nai bū­na tik pro­gi­nis.

„Čia ne­ga­liu ap­gai­les­tau­ti, kad pro­gi­nė (par­ama), nes pro­ga iš­skir­ti­nė ir ta tra­jek­to­ri­ja yra pa­si­rink­ta tei­sin­ga. O pla­čiau žiū­rint ten­ka ap­gai­les­tau­ti, ti­krai ten­ka, nes tas fi­nan­sa­vi­mas moks­li­niams ty­ri­mams, ko­kie jie be­bū­tų, ne­py­ki­te už žo­dį, jis yra skur­dus. Čia su­tin­ku su vi­sais tais, ku­rie taip kal­ba“, – tei­gė pro­fe­so­rius.

Pro­fe­so­riui ža­da­ma iš­skir­ti­nė premija

Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­tą Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­ti­nia­me ar­chy­ve ra­du­siam Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riui Liu­dui Ma­žy­liui pla­nuo­ja­ma skir­ti Spe­cia­lią­ją na­cio­na­li­nę moks­lo pre­mi­ją. Apie tai pra­ne­šė Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Pro­fe­so­rius šio­mis die­no­mis ta­po ša­lies did­vy­riu ir su­vie­ni­jo Lie­tu­vą džiaugs­min­ga ži­nia. Pa­si­ta­rę su Mi­nis­tru Pir­mi­nin­ku Sau­liu­mi Skver­ne­liu, Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos pre­zi­den­tu prof. Val­de­ma­ru Ra­zu­mu nu­ta­rė­me, jog L. Ma­žy­liui ga­lė­tų bū­ti ski­ria­ma Spe­cia­lio­ji na­cio­na­li­nė moks­lo pre­mi­ja“, – sa­ko Sei­mo Pir­mi­nin­kas V. Pra­nckie­tis.

Pa­sak jo, Spe­cia­lio­ji na­cio­na­li­nė moks­lo pre­mi­ja bū­tų ski­ria­ma pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je. Sei­mo va­do­vas no­rė­tų, jog pro­fe­so­rius L. Ma­žy­lis šiuo ap­do­va­no­ji­mu bū­tų pa­gerb­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me.

Pro­fe­so­rius Liu­das Ma­žy­lis dės­to Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te. Ne­prik­lau­so­my­bės auš­ro­je jis ak­ty­viai įsi­trau­kė į Są­jū­džio veik­lą. Lie­tu­vai at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę L. Ma­žy­lis pen­ke­rius me­tus bu­vo Kau­no mies­to ta­ry­bos na­rys.