Litvakai aktyviai naudojasi galimybe atkurti pilietybę
Iš Lie­tu­vos ki­lę žy­dai ak­ty­viai nau­do­ja­si ga­li­my­be at­kur­ti ša­lies pi­lie­ty­bę po per­nai lie­pą įsi­ga­lio­ju­sių pa­tai­sų, lei­džian­čių jiems tai pa­da­ry­ti leng­viau, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė par­ei­gū­nai.

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas pa­skel­bė, kad per šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę at­kū­rė 1131 as­muo. Per­nai an­trą­jį 2016-ųjų pus­me­tį to­kių as­me­nų bu­vo 912.

Ins­ti­tu­ci­jos va­do­vė Eve­li­na Gu­dzins­kai­tė sa­ko, kad tarp šių as­me­nų dau­giau­siai yra lit­va­kų.

„Po to, kai per­nai me­tais bu­vo pa­keis­tas Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mas, tai la­bai au­ga (at­kur­tos pi­lie­ty­bės) skai­čiai. (...) Lit­va­kų iš Iz­rae­lio ir Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos yra dau­gu­ma, ši­ta ga­li­my­be taip pat ak­ty­viai nau­do­ja­si į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas iš­va­žia­vę žmo­nės“, – BNS tei­gė E.Gu­dzins­kai­tė.

Per­nai per pir­mą­jį pus­me­tį Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė bu­vo at­kur­ta 481 as­me­nims.

2016 me­tų lie­pą įsi­ga­lio­jo įsta­ty­mų pa­tai­sos, nu­ma­tan­čios, kad Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę ga­li gau­ti tar­pu­ka­rio iš ša­lies iš­vy­kę as­me­nys ir jų pa­li­kuo­niai.

Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mas bu­vo pa­keis­tas Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tui ir teis­mams pra­dė­jus at­si­sa­ky­ti at­kur­ti pi­lie­ty­bę kai ku­riems lit­va­kams, ku­rie ne­pa­teik­da­vo įro­dy­mų, kad bū­da­vo per­se­kio­ja­mi tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je.

Lie­tu­vos par­ei­gū­nai skai­čiuo­ja, kad Iz­rae­ly­je gy­ve­na apie 200 tūkst. lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­čių žy­dų, o Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je – dau­giau nei 70 tūks­tan­čių.

Per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą na­ciai Lie­tu­vo­je, daž­nai pa­de­da­mi lie­tu­vių ko­la­bo­ran­tų, iš­žu­dė 90 proc. iš maž­daug 208 tūkst. Lie­tu­vos žy­dų. Už žy­dų gel­bė­ji­mą Pa­sau­lio tei­suo­liais yra pri­pa­žin­ti per 800 lie­tu­vių.