Lino Kukuraičio pašonėje – patarėjas, kaltintas neteisėtai rinkta informacija
Li­no Ku­ku­rai­čio ko­man­dą pa­pil­dys pa­ta­rė­jas ko­vai su ko­rup­ci­ja Nė­ri­jus Ki­sie­lius, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (FNTT) kal­tin­tas gal­būt ne­tei­sė­tai rin­kęs in­for­ma­ci­ją apie 100 par­ei­gū­nų, skel­bia „Kau­no die­na“.

Pasak dienraščio, 2013-aisiais FNTT pareigūnai nustatė, kad N. Kisielius, prisijungęs prie Vidaus reikalų ministerijos duomenų bazių, daugiau nei metus neteisėtai rinko informaciją apie 100 asmenų. Generalinė prokuratūra ikiteisminį tyrimą tuomet pradėti atsisakė.

Dienraščiui tuometis FNTT vadovas Kęstutis Jucevičius tvirtino, kad N. Kisielius „naudodamasis tuo, kad gali prieiti prie duomenų bazių, piktnaudžiavo savo įgaliojimais“, tačiau buvo atleistas savo noru, dėl ligos, o jam nepalankus tarnybinis patikrinimas buvo atliktas N. Kisieliui jau palikus pareigas, tarnybinė nuobauda nepaskirta.

N. Kisielius FNTT sprendimus apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, teismas konstatavo, kad patikrinimas buvo atliekamas neteisėtai ir nutraukė visą administracinę procedūrą. Pasak dienraščio, teismas vadovavosi praktika, kad tarnybiniai patikrinimai privalo būti nutraukti jei galimas kaltininkas palieka darbą.

Pats N.Kisielius „Kauno dienai“ tvirtino, kad FNTT tyrimas prieš jį galėjo būti šališkas, kaip kerštas, nes jis 2011-aisiais ištyrė, jog K.Jucevičius, kai dar nevadovavo institucijai, pats padarė tarnybinį nusižengimą.