Lino Kontrimo elgesį vertins Kultūros ministerija
Žur­na­lis­tams du­ris už­rė­mu­sio kul­tū­ros mi­nis­trės Lia­nos Ruo­ky­tės-Jons­son pa­ta­rė­jo Li­no Kon­tri­mo el­ge­sį Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) per­da­vė ver­tin­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai.

L.Kon­tri­mas yra įtei­kęs at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą, bet mi­nis­trė šiuo me­tu at­os­to­gau­ja ir spren­di­mą, ar ten­kin­ti pa­ta­rė­jo pra­šy­mą, pri­ims grį­žu­si į dar­bą ki­tą sa­vai­tę.

Į VTEK dėl L.Kon­tri­mo veiks­mų krei­pė­si val­dan­čio­ji so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ja. Jie pra­šė iš­aiš­kin­ti, ar pa­ta­rė­jo su­tuok­ti­nės va­do­vau­ja­mo­je vie­šų­jų ry­šių agen­tū­ro­je, kur vy­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio, Gre­tos Kil­di­šie­nės ir ki­tų as­me­nų su­si­ti­ki­mas, L.Kon­tri­mas agen­tū­ro­je bu­vo kaip mi­nis­trės at­sto­vas, ar kaip pri­va­tus as­muo.

So­cial­de­mo­kra­tai tvir­ti­na, kad tuo at­ve­ju, jei L. Kon­tri­mas su­si­ti­ki­me at­sto­va­vo Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai, ky­la klau­si­mas ar taip nė­ra pa­inio­ja­mi vie­šie­ji ir pri­va­tūs in­te­re­sai, nes į kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­jo par­ei­gų ap­ra­šy­mą ne­įei­na funk­ci­ja ap­sau­go­ti sa­vo su­tuok­ti­nės va­do­vau­ja­mos įmo­nės su­si­ti­ki­mo da­ly­vių pri­va­tu­mo, taip pat kė­lė klau­si­mą, ar pa­ta­rė­jas agen­tū­ro­je bu­vo dar­bo va­lan­dų me­tu.

Kaip pra­ne­ši­me pa­žy­mi VTEK, ver­tin­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jo el­ge­sį Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo nuo­sta­tų, bend­rų­jų eti­kos tai­syk­lių ar ki­tų dar­bo draus­mę reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų kon­teks­te ko­mi­si­ja ne­tu­ri įga­lio­ji­mų, ta­čiau to­kią ga­li­my­bę tu­ri as­me­nį į par­ei­gas vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je pri­ėmęs as­muo.

Lie­pos vi­du­ry­je LVŽS ly­de­rio R.Kar­baus­kio, kny­gą „At­vi­rai“ iš­lei­du­sios bu­vu­sios Sei­mo na­rės G.Kil­di­šie­nės, ke­lių vie­šų­jų ry­šių eks­per­tų ir tei­si­nin­kės Liud­vi­kos Meš­kaus­kai­tės su­si­ti­ki­mas vie­šų­jų ry­šių bend­ro­vės „PR Ser­vi­ce / Edel­man Af­fi­lia­te“ pa­tal­po­se vir­to R.Kar­baus­kio slė­py­nė­mis nuo ži­niask­lai­dos, į ku­rias bu­vo įtrauk­ti ap­sau­gos dar­buo­to­jai ir po­li­ci­jos par­ei­gū­nai.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vęs mi­nė­tos kom­pa­ni­jos įkū­rė­jas, kul­tū­ros mi­nis­trės L.Ruo­ky­tės-Jons­son pa­ta­rė­jas L.Kon­tri­mas ban­dė truk­dy­ti žur­na­lis­tams su­ži­no­ti, ar agen­tū­ros pa­tal­po­se yra mi­nė­ti as­me­nys, o vė­liau juos pa­kvie­tęs į ka­bi­ne­tą už­rė­mė du­ris ir ban­dė ne­iš­leis­ti.

Pats L.Kon­tri­mas at­me­ta prie­kaiš­tus ir tei­gia, kad mi­nė­to­je si­tua­ci­jo­je ne­etiš­kai el­gė­si į jo su­tuok­ti­nės va­do­vau­ja­mos vie­šų­jų ry­šių agen­tū­ros biu­rą at­vy­kę žur­na­lis­tai. Be to, anot L.Kon­tri­mo, „dar­bo ko­dek­sas lei­džia nu­sis­ta­ty­ti sau pa­to­gius dar­bo gra­fi­kus“.

„Man, mėgs­tan­čiam kel­tis su sau­le, la­bai yra tin­ka­mas lai­kas nuo sep­ty­nių iki še­šio­lik­tos. Ge­rai, kad mū­sų ša­ly­je nė­ra taip svar­bu pri­va­ti erd­vė, pa­do­rus el­ge­sys, bet nors „vy­tu­rių“ ir „pe­lė­dų“ tei­sės ger­bia­mos“, – sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je yra ra­šęs kul­tū­ros mi­nis­trės pa­ta­rė­jas. .