Linas Linkevičius: visi esame Lietuvos vaikai, galintys kurti geresnę mūsų šalies ateitį
Lie­pos 1 die­ną Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pa­svei­ki­no Vil­niaus mies­to Ro­tu­šės aikš­tė­je su­si­rin­ku­sius iš vi­so pa­sau­lio at­vy­ku­sius lie­tu­vius, da­ly­vau­jan­čius Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės šven­tė­je 100 „Lie­tu­vos vei­dų – su­jun­ki­me Lie­tu­vą!“, skir­to­je pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį.

„Dėkoju Pasaulio lietuvių bendruomenei, kuri šiuo visus suburiančiu renginiu primena mums, kad ir kur begyventume – Lietuvoje ar už jos ribų – visi esame Lietuvos vaikai, galintys kurti geresnę mūsų šalies ateitį,“ – URM pranešime spaudai cituojamas ministras L. Linkevičius. Taip pat ministras pasveikino Lietuvos draugus ir artimus partnerius kanadiečius Nepriklausomybes dienos proga ir renginyje dalyvavusiai Kanados ambasados Lietuvoje laikinajai reikalų patikėtinei Beth Richardson įteikė simbolinę lietuvišką dovaną – lininį trispalvį šaliką.

Tai pirmas toks renginys, kai Lietuvoje susirinkusios užsienio šalių lietuvių bendruomenės Lietuvos visuomenei pristatė savo lietuvybės puoselėjimo veiklas. Visą dieną Vilniaus Rotušės aikštėje veikė lietuvių bendruomenių paviljonų miestelis, kuriame iš 21 užsienio šalies atvykusios lietuvių bendruomenės pristatė savo veiklą iliustruojančias parodas, bendruomenės narių išleistas knygas, rodė video reportažus ir rengė viktorinas. Šventės metu scenoje vyko pasaulio lietuvių bendruomenių ir Lietuvos tautinių bendrijų koncertiniai pasirodymai. Vilniaus Rotušėje buvo atidaryta iki liepos 11 dienos veiksianti užsienio lietuvių meno darbų paroda, kurioje eksponuojami 54 menininkų iš 19 šalių tapybos, grafikos, fotografijos, smulkiosios skulptūros ir juvelyrikos kūriniai.