Linas Linkevičius: Rusijai nederėtų mokyti tarptautinės bendruomenės
Ge­gu­žės 17 die­ną už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius Len­ki­jos Pre­zi­den­to Andr­ze­jaus Du­dos kvie­ti­mu da­ly­va­vo at­vi­ruo­se JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos de­ba­tuo­se dėl tarp­tau­ti­nės tei­sės vaid­mens sie­kiant už­ti­krin­ti tarp­tau­ti­nę tai­ką ir sau­gu­mą.

Savo pasisakyme L. Linkevičius pabrėžė, jog tarptautinių nuostatų nesilaikymas kelia rimtą iššūkį tarptautinei taikai ir saugumui ir sukelia ilgalaikius bei įšaldytus konfliktus. Ministras pažymėjo, kad tik stipri ir efektyviai veikianti Saugumo Taryba gali tinkamai reaguoti į šiuolaikinius saugumo iššūkius ir užtikrinti demokratinius procesus. Atkreipdamas dėmesį į tai, kad Rusijos Federacijai nederėtų mokyti tarptautinės bendruomenės apie tarptautinės teisės normas, užsienio reikalų ministras priminė ne tik apie ilgus metus besitęsiančius konfliktus Moldovoje ir Gruzijoje, bet ir apie visiškai tarptautinės teisės normas pamynusią Rusijos vykdomą Krymo okupaciją ir aneksiją.

L. Linkevičius pažymėjo, kad nebaudžiamumo panaikinimas ir teisingumas masinių nusikaltimų aukoms yra vienas iš svarbiausių elementų siekiant taikos ir saugumo užtikrinimo. „Teisingumas negali būti vetuojamas, juo negali būti manipuliuojama. Tik veto teisės ribojimas genocido, karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui atveju leistų Saugumo Tarybai efektyviau reaguoti į nuolat iškylančias tarptautines krizes“.

Tarptautinės teisės nuostatų laikymasis ir atsakomybės taikymas už tarptautinio masto nusikaltimus yra vienas iš Lietuvos prioritetų Jungtinėse Tautose. Šiam klausimui Lietuva ypatingą dėmesį skyrė ir savo nenuolatinės narystės Saugumo Taryboje metu 2014–2015 metais.