Linas Linkevičius: nutekintas pokalbis – įspėjimas ir kitiems, kad reikėtų žvelgti į situaciją realiau
Pa­skelb­ti slap­ta įra­šy­ti bu­vu­sio Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro po­kal­bių frag­men­tai, ku­riuo­se men­ki­na­ma Lie­tu­va, yra įspė­ji­mas ki­tiems Len­ki­jos po­li­ti­kams žvelg­ti į dvi­ša­lius san­ty­kius rea­liau, sa­ko Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas Li­nas Lin­ke­vi­čius.

In­ter­viu Ži­nių ra­di­jui ver­tin­da­mas bu­vu­sio Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Ra­dos­la­wo Si­kors­kio pasisakymus, L.Lin­ke­vi­čius sa­ko pa­gal tuo­me­ti­nį bend­ra­vi­mą su kai ku­riais len­kų po­li­ti­kais ga­lin­tis da­ry­ti prie­lai­dą, jog pri­va­čia­me po­kal­by­je iš­sa­ky­tos min­tys „nė­ra to­li nuo ti­kro­vės“.

„Tai įspė­ji­mas ir ki­tiems, kad rei­kė­tų žvelg­ti į si­tua­ci­ją rea­liau. Ma­tyt, gal­būt šiek tiek tai ir su­draus­mins ir mąs­ty­mą, ir vei­ki­mą tų žmo­nių – ma­nau, ta­me yra tam ti­kra pra­smė, ma­tau ir po­zi­ty­vų ga­li­mą po­vei­kį mū­sų (san­ty­kių – BNS) rai­dai“, – sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

An­trą ka­den­ci­ją mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­jan­tis L.Lin­ke­vi­čius tei­gia, kad tuo­met bend­rau­jant su kai ku­riais Len­ki­jos po­li­ti­kais „jau­tė­si dvi­gu­bas dug­nas ir ne­nuo­šir­du­mas“ ir sie­kis ne spręs­ti prob­le­mas, o ieš­ko­ti ne­igia­mų da­ly­kų.

„Ma­ny­čiau kad to­kie nu­te­ki­ni­mai yra la­bai rim­tas įspė­ji­mas tiems, ku­rie įsi­vaiz­duo­ja, kad san­ty­kiai tarp vals­ty­bių tu­ri bū­ti grin­džia­mi vals­ty­bių dy­džiu, kaip šiuo at­ve­ju, ir kad rei­kia pa­isy­ti tų in­te­re­sų, ku­rie tu­ri jė­gos (...). Liūd­nas pats fak­tas, kad tuo­me­ti­nė val­džia, kai ku­rie jos at­sto­vai – ti­krai ne­no­rė­čiau api­bend­rin­ti – žvel­gė į Lie­tu­vą ti­krai ne­nuo­šir­džiai ir tie san­ty­kiai, ku­riuos mes su­dė­tin­gai plė­to­ja­me, jie vis­tiek ei­na į prie­kį, bet ne­vyks­ta to­kių po­li­ti­kų pa­stan­go­mis“, – sa­kė mi­nis­tras.

Len­ki­jos nau­jie­nų por­ta­las tvp.in­fo pa­vie­ši­no slap­ta įra­šy­to po­kal­bio frag­men­tą, ku­ria­me bu­vęs Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ra­dos­la­was Si­kors­kis „Or­len“ va­do­vui Ja­ce­kui Kra­wie­cui sa­kė no­rin­tis „paauk­lė­ti lie­tu­vius“. Ne­cen­zū­ri­nių žo­džių pil­na­me pa­šne­ke­sy­je Lie­tu­vą bu­vęs Len­ki­jos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas va­di­na „ma­ža vals­ty­bė­le“. Anks­čiau skelb­ta, kad R.Si­kors­kio po­kal­biai bu­vo slap­ta įra­ši­nė­ja­mi per pri­va­čius su­si­ti­ki­mus Var­šu­vos res­to­ra­nuo­se 2013 ir 2014 me­tais.

„No­riu pa­auk­lė­ti lie­tu­vius, kad ne­gal­vo­tų, jog ši**­ti ant Len­ki­jos nie­ko ne­kai­nuos“, – ci­tuo­ja­mas R.Si­kors­kis.

Len­ki­ja il­gus me­tus prie­kaiš­ta­vo Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bei dėl ne­spren­džia­mų „Or­len Lie­tu­vos“ prob­le­mų, ne­va blo­gų jos veik­los są­ly­gų. Gin­čas bu­vo iš­spręs­tas šių me­tų bir­že­lio pa­bai­go­je, kai vals­ty­bės val­do­ma bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ir „ Or­len Lie­tu­va“ po il­gai tru­ku­sių de­ry­bų pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl kro­vi­nių ve­ži­mo ge­le­žin­ke­liais ta­ri­fų.