Linas Linkevičius: NATO sėkmę lems prisitaikymas prie naujų iššūkių ir kolektyvinė gynyba
NA­TO tu­ri iš­lai­ky­ti su­ge­bė­ji­mą pri­si­tai­ky­ti prie nau­jų iš­šū­kių ir pa­grin­di­nį dė­me­sį skir­ti svar­biau­siam ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos už­da­vi­niui – nuo to pri­klau­sys al­jan­so sėk­mė at­ei­ty­je, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Linkevičius

„Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je dis­lo­kuo­ja­mos prieš­aki­nės pa­jė­gos jau va­sa­rą pa­sieks ope­ra­ci­nį pa­jė­gu­mą ir su­stip­rins NA­TO ry­ti­nę da­lį. Ta­čiau tuo pro­ce­sas ne­si­bai­gia. Rei­kia tęs­ti al­jan­so adap­ta­ci­ją, kaip tai nu­ma­ty­ta NA­TO vals­ty­bių va­do­vų su­si­ti­ki­mo Var­šu­vo­je spren­di­muo­se“, – Bra­tis­la­vo­je vy­ku­sio glo­ba­laus sau­gu­mo fo­ru­mo „Glob­sec“ dis­ku­si­jo­je apie NA­TO adap­ta­ci­ja prie at­ei­ties iš­šū­kius tvir­ti­no L.Lin­ke­vi­čius.

Pa­sak mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mo, L.Lin­ke­vi­čius svar­biau­siu už­da­vi­niai šia­me pro­ce­se lai­ko grei­to ir ne­var­žo­mo są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų ju­dė­ji­mo už­ti­kri­ni­mą bei NA­TO va­do­va­vi­mo ir pa­jė­gų struk­tū­ros per­žiū­rą, kad ji ati­tik­tų da­bar­ties grės­mes ir pa­dė­tų už­ti­krin­ti sklan­dų spren­di­mų pro­ce­są al­jan­se.

Kas­met Slo­va­ki­jos sos­ti­nė­je ren­gia­ma­me fo­ru­me, ku­ria­me dis­ku­tuo­ja­ma stra­te­gi­niais už­sie­nio po­li­ti­kos, eko­no­mi­kos ir sau­gu­mo klau­si­mais, da­ly­vau­ja vals­ty­bių ir tarp­tau­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai, aukš­to ran­go dip­lo­ma­tai, ana­li­ti­kai ir vers­lo at­sto­vai.

Vi­zi­to me­tu L.Lin­ke­vi­čius su­si­ti­ko su Slo­va­ki­jos už­sie­nio ir Eu­ro­pos rei­ka­lų mi­nis­tru Mi­ros­la­vu Laj­ča­ku. Po­kal­bio me­tu di­džiau­sias dė­me­sys bu­vo skir­tas san­ty­kių su Ru­si­ja, re­gio­no sau­gu­mo, Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ry­tų par­tne­rys­tės po­li­ti­kos ir ener­ge­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mams.

L.Lin­ke­vi­čius ak­cen­ta­vo, kad kol kas nė­ra pa­grin­do keis­ti ES lai­ky­se­ną dėl Ru­si­jos: „Rei­kia lai­ky­tis nuo­sek­lios po­li­ti­kos – iš­lai­ky­ti ES vie­ny­bę, tran­sat­lan­ti­nę koor­di­na­ci­ją, tvir­tą par­amą Ukrai­nai ir Ru­si­jai tai­ko­mas sank­ci­jas, kol ji vi­siš­kai įgy­ven­dins įsi­pa­rei­go­ji­mus, pri­siim­tus pa­gal Mins­ko su­si­ta­ri­mus“.

Jis pa­pra­šė at­omi­nę ener­ge­ti­ką vys­tan­čios Slo­va­ki­jos par­amos Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­niams veiks­mams, ku­riais sie­kia­ma, kad Bal­ta­ru­si­jo­je ne­bū­tų sta­to­ma ne­sau­gi at­omi­nė elek­tri­nė. Pa­sta­ra­sis klau­si­mas bu­vo ap­tar­tas ir mi­nis­tro su­si­ti­ki­me su ne­se­niai par­ei­gas pra­dė­ju­sia ei­ti JAV Vals­ty­bės De­par­ta­men­to spe­cia­lią­ja pa­siun­ti­ne ir tarp­tau­ti­nių ener­ge­ti­kos klau­si­mų koor­di­na­to­re Ma­ry Bur­ce War­lick.

Pa­sak L.Lin­ke­vi­čiaus, tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė tu­ri be iš­ly­gų rei­ka­lau­ti, kad Bal­ta­ru­si­ja nu­trauk­tų pa­vo­jin­gą pra­kti­ką ir pra­dė­tų vi­sa­pu­siš­kai bend­ra­dar­biau­ti su tarp­tau­ti­niais bran­duo­li­nės sau­gos eks­per­tais.

Mi­nis­tras po­kal­bio su JAV dip­lo­ma­te me­tu taip pat pa­brė­žė Bal­ti­jos ša­lių elek­tros sis­te­mos sinch­ro­ni­za­ci­jos su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos tink­lais svar­bą, ak­cen­ta­vo pro­jek­to „NordS­tream 2“ ke­lia­mas grės­mes, ap­ta­rė JAV su­skys­tin­tų du­jų eks­por­to į Eu­ro­pą te­mą.

Bra­tis­la­vo­je L.Lin­ke­vi­čius su­si­ti­ko ir su kor­po­ra­ci­jos „Mic­ro­soft Cor­po­ra­tion“ vi­cep­re­zi­den­tu Joh­nu Fran­ku vy­riau­sy­bių ir vers­lo bend­ra­dar­bia­vi­mui ko­vo­je su ki­ber­ne­ti­nė­mis grės­mė­mis ap­tar­ti.

„Glau­dus ry­šys su pri­va­čiu sek­to­riu­mi šio­je sri­ty­je ypač rei­ka­lin­gas. To­dėl la­bai svei­kin­ti­nos „Mic­ro­soft“ pa­stan­gos pri­si­dė­ti prie tarp­tau­ti­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo re­ži­mo plė­tros. Lie­tu­va pa­si­ren­gu­si ak­ty­viai da­ly­vau­ti vals­ty­bių, pri­va­čių ir ne­vy­riau­sy­bi­nių vei­kė­jų dia­lo­ge ir drau­ge ieš­ko­ti bend­ro at­sa­ko į vi­siems ak­tua­lias ki­ber­ne­ti­nes grės­mes“, – su­si­ti­ki­me sa­kė mi­nis­tras.