Linas Linkevičius: Latvija neblokuos Astravo AE elektros, nes nori Baltarusijos krovinių
Lat­vi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trui pa­kar­to­jus, kad ša­lis ne­ke­ti­na blo­kuo­ti As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) pa­ga­min­tos elek­tros, Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras ne­at­me­ta, kad kai­my­ni­nė vals­ty­bė tai da­ro dėl eko­no­mi­nių prie­žas­čių.

„Čia, ma­tyt, su­si­ję su eko­no­mi­niu bend­ra­dar­bia­vi­mu, taip spė­čiau, su sa­vo uos­to (Vents­pi­lio – BNS) pa­nau­do­ji­mu, tai tas yra su­pran­ta­ma, bet vis tiek yra pri­nci­pi­niai da­ly­kai, ku­rie tu­rė­tų bū­ti stip­riau iš­reikš­ti. Juo la­biau, tas ob­jek­tas nė­ra šiaip sau ob­jek­tas ir tai nė­ra dvi­ša­lė prob­le­ma­ti­ka, bran­duo­li­niai ob­jek­tai ne­ga­li bū­ti dvi­ša­lių san­ty­kių kon­teks­te, tai yra žy­miai pla­tes­nis kon­teks­tas, ne tik re­gio­ni­nis, bet ir Eu­ro­pos Są­jun­gos“, – BNS sa­kė Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, vie­na pa­grin­di­nių prie­žas­čių, dėl ko Lat­vi­ja ne­lin­ku­si boi­ko­tuo­ti bal­ta­ru­siš­kos elek­tros – sie­kis pri­trauk­ti Bal­ta­ru­si­jos kro­vi­nių į Vents­pi­lio uos­tą.

„La­biau­siai ryš­kus pa­vyz­dys – bal­ta­ru­siams ar­ti­miau­sias, la­biau­siai pa­mėg­tas uos­tas yra Klai­pė­da, be Klai­pė­dos su­nku įsi­vaiz­duo­ti eks­por­tą. Bet yra ir Vents­pi­lio uos­tas – da­rau prie­lai­dą, kad no­ri­si jiems, kad bū­tų dau­giau bend­ra­dar­bia­vi­mo. Gal­būt yra ir dau­giau prie­žas­čių“, – tei­gė mi­nis­tras.

Jis ne­at­me­ta, kad vi­zi­to į Bal­ta­ru­si­ją iš­va­ka­rė­se Ed­ga­ras Rin­ke­vi­čius nu­spren­dė „kiek tai įma­no­ma po­zi­ty­viau ko­men­tuo­ti tuos da­ly­kus, ti­kin­tis iš to ir eko­no­mi­nės nau­dos“.

L. Lin­ke­vi­čius ti­ki­no no­rin­tis griež­tes­nės Lat­vi­jos po­zi­ci­jos dėl As­tra­vo AE – ne tik kel­ti sau­gu­mo klau­si­mus, bet ir kon­so­li­duo­ti po­li­ti­ką su Lie­tu­va.

„At­vi­rai kal­bant, stip­res­nės po­zi­ci­jos ti­kė­čiau­si ir ti­kiuo­si. Mes esa­me ne kar­tą kal­bė­ję ta te­ma, ir vi­sai ne­se­niai bu­vo­me su­si­ti­kę su ko­le­ga (Lat­vi­jos mi­nis­tru – BNS), ža­dė­jo, kad kels As­tra­vo sau­gu­mo ir stan­dar­tų klau­si­mus sa­vo vi­zi­to Mins­ke me­tu, ti­kiuo­si, kad tai ir da­rė, nes bu­vo pa­sa­ky­ta, kad mū­sų po­zi­ci­ja yra su­pran­ta­ma ir pri­im­ti­na. Ta­čiau ne­pa­kan­ka, kad su­pras­tų mū­sų po­zi­ci­ją, mums rei­kia kon­so­li­duo­tos po­li­ti­kos vi­sų ša­lių, ypa­tin­gai re­gio­no“, – ti­ki­no L. Lin­ke­vi­čius.

Ta­čiau, anot jo, Lat­vi­jos po­zi­ci­ja ga­lė­tų pa­si­keis­ti, jei ki­tos re­gio­no ša­lys nu­spręs pa­lai­ky­ti Lie­tu­vą, boi­ko­tuo­jant bal­ta­ru­siš­ką elek­trą.

Vi­zi­to į Bal­ta­ru­si­ją iš­va­ka­rė­se in­ter­viu Ed­ga­ras Rin­ke­vi­čius Bal­ta­ru­si­jos por­ta­lui tut.by sa­kė, kad Lat­vi­jo­je elek­tros boi­ko­to klau­si­mas ne­svars­to­mas. Anot jo, Lat­vi­ja su­pran­ta Lie­tu­vos su­si­rū­pi­ni­mą, bet dėl jė­gai­nės tie­sio­giai kal­ba­si su Bal­ta­ru­si­ja bei ke­lia klau­si­mą, kad bū­tų už­ti­krin­ti sau­gu­mo stan­dar­tai.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad AE sta­to­ma ne­si­lai­kant sau­gu­mo ir ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tų, to­dėl ža­da ne­įsi­leis­ti jos ga­mi­na­mos elek­tros ir ra­gi­na ini­cia­ty­vą par­em­ti ki­tas re­gio­no ša­lis.

Lie­tu­vos Sei­mas pra­ėju­sį mė­ne­sį įsta­ty­mu įtvir­ti­no, kad As­tra­vo AE yra ne­sau­gi ir ke­lia grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui bei ap­lin­kai ir vi­suo­me­nės svei­ka­tai. Šiuo tei­sės ak­tu sie­kia­ma pa­grįs­ti elek­tros im­por­to ri­bo­ji­mus.

Mins­kas prie­kaiš­tus dėl bran­duo­li­nės jė­gai­nės sau­gu­mo at­me­ta.