Linas Linkevičius kvietė ES kolegas nepamiršti, kas vyksta Ukrainoje
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius bir­že­lio 25 die­ną Liuk­sem­bur­ge da­ly­vau­da­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Už­sie­nio rei­ka­lų ta­ry­bos (URT) po­sė­dy­je in­for­ma­vo ko­le­gas apie ką tik įvy­ku­sį sa­vo vi­zi­tą į Ukrai­ną, kur su­si­ti­ko su aukš­čiau­siais Ukrai­nos par­ei­gū­nais, opo­zi­ci­jos at­sto­vais, to­to­rių bend­ruo­me­nės na­riais.

Ministras L. Linkevičius atkreipė ES užsienio reikalų ministrų dėmesį į nuolat besitęsiančius Minsko susitarimų pažeidimus, kuriuos pats stebėjo vizito metu, taip pat augantį apšaudymų skaičių ties kontaktine linija Luhansko srityje iš separatistų pusės, rašoma Lietuvos užsienio ministerijos pranešime spaudai. Separatistus ir toliau palaiko Rusija, tiekia jiems uždraustus ginklus. Nepaisant susitarimų, veikia tik vienas sienos praleidimo punktas vietos gyventojams, žmonės iki 6 valandų karštyje stovi eilėje.

Lietuvos užsienio reikalų ministras atkreipė dėmesį, kad politinio kalinio Ukrainos kino režisieriaus totoriaus Oleho Sencovo sveikatos būklė nuolat blogėja. Ministras pakvietė ES kolegas nebūti nuošalyje ir bendrai visiems reikalauti kuo greitesnio jo išlaisvinimo.