Linas Linkevičius įžvelgia grėsmę Rusijos ir Kinijos pratybose
Pra­ty­bo­se Bal­ti­jos jū­ro­je su Ru­si­ja ke­ti­nan­ti da­ly­vau­ti Ki­ni­ja ga­li pri­si­dė­ti prie įtam­pos kurs­ty­mo re­gio­ne, sa­ko Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Iš pri­nci­po bend­ra­dar­bia­vi­mas tarp ša­lių yra nor­ma­lus da­ly­kas, ta­čiau kai ži­no­me, kad bent vie­na iš ša­lių sa­vo po­li­ti­ka rea­lia­me gy­ve­ni­me ir veiks­mais di­di­nant įtam­pą re­gio­ne ti­krai ne­ro­do čia pa­vyz­džio, tai vi­sos ša­lys, ku­rios su ja bend­ra­dar­biau­ja, taip pat ga­li ne­tie­sio­giai prie to pri­si­dė­ti“, – žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

„To­dėl mes krei­pia­me į tai dė­me­sį ir ti­ki­mės, kad to ne­bus iš Ki­ni­jos pu­sės“, – pri­dū­rė jis.

L.Lin­ke­vi­čius tei­gė, kad par­ei­gū­nai ste­bės, ar bir­že­lio pa­bai­go­je vyk­sian­tys mo­ky­mai ne­bus puo­la­mo­jo po­bū­džio.

Ki­ni­jos ži­niask­lai­da pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad trys šios ša­lies ka­ro lai­vai ne­tru­kus pri­si­dės prie Ru­si­jos lai­vų ir da­ly­vaus pra­ty­bo­se prie Sankt Pe­ter­bur­go ir Ka­ra­liau­čiaus. Pra­ne­ša­ma, kad mo­ky­muo­se da­ly­vaus ir ki­nų sraig­tas­par­niai.

Ru­si­ja ir Ki­ni­ja bend­ras pra­ty­bas „Joint Sea“ ren­gia pa­kai­to­mis nuo 2012 me­tų, bet kai ku­rie ste­bė­to­jai at­krei­pė dė­me­sį, kad Bal­ti­jos jū­ro­je jos įvyks prieš pat JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po vi­zi­tą į Len­ki­ją.

Ru­si­ja ti­ki­na ne­tu­rin­ti jo­kių te­ri­to­ri­nių am­bi­ci­jų ir kal­ti­na NA­TO, esą siųs­da­ma ka­rius į Ry­tų Eu­ro­pą ji pa­žei­džia nu­sis­to­vė­ju­sią jė­gų pu­siaus­vy­rą.