Linas Linkevičius dėl Vasario 16-osios akto: reikia tik turėti truputėlį kantrybės
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad po­kal­biai su Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­be dėl ga­li­mo Va­sa­rio 16-osios ak­to per­da­vi­mo Lie­tu­vai vyks­ta sklan­džiai, ir ra­gi­na ne­su­reikš­min­ti Vo­kie­ti­jos vy­riau­sio­jo ar­chy­va­ro nuo­mo­nės, kad do­ku­men­tą bū­tų ga­li­ma pa­sko­lin­ti tik lai­ki­nai.

„La­bai sklan­džiai ir drau­giš­kai kal­ba­mės, rei­kia tik tu­rė­ti tru­pu­tė­lį kan­try­bės ir tą pro­ce­są vyk­dy­sim. Ne­siū­ly­čiau da­ry­ti jo­kių api­bend­ri­nan­čių iš­va­dų dėl at­ski­rų ar­chy­vo par­ei­gū­nų par­eiš­ki­mų. Tie par­eiš­ki­mai gal ir svar­būs, bet tai nė­ra vals­ty­bės nuo­mo­nė. Prie­žas­čių ne­ri­mau­ti ti­krai nė­ra“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

Vo­kie­ti­jos fe­de­ra­li­nio ar­chy­vo pre­zi­den­tas Mi­chae­lis Holl­man­nas BNS sa­kė ma­nan­tis, kad Ber­ly­no dip­lo­ma­ti­nia­me ar­chy­ve ras­tą Va­sa­rio 16-osios nu­ta­ri­mą dėl ne­prik­lau­so­mos vals­ty­bės at­kū­ri­mo Vo­kie­ti­ja ga­lė­tų Lie­tu­vai pa­sko­lin­ti vie­niems me­tams, bet ne­tu­rė­tų jo per­duo­ti vi­sam lai­kui.

„Ma­no po­žiū­riu, bū­tų įma­no­ma ofi­cia­liai pa­sko­lin­ti, pa­vyz­džiui, vie­nų me­tų lai­ko­tar­piui – mi­nint Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo 1918-ai­siais 100-ąsias me­ti­nes“, – BNS sa­kė M.Hollmanas

„Vis dėl­to at­skir­ti ori­gi­na­lų do­ku­men­tą nuo jo kon­teks­to ir per­duo­ti jį Lie­tu­vai bū­tų pre­ce­den­tas, ga­lin­tis su­kel­ti ne­nu­ma­ty­tų pa­da­ri­nių vi­suo­ti­nai pri­pa­žįs­ta­miems ar­chy­vų ir is­to­ri­kų dar­bo pa­grin­di­niams pri­nci­pams – ne vien Vo­kie­ti­jo­je, bet ir pa­sau­ly­je“, – tei­gė ar­chy­vų va­do­vas.

Ran­ka ra­šy­tą Va­sa­rio 16-osios nu­ta­ri­mą lie­tu­vių ir vo­kie­čių kal­bo­mis su 20 sig­na­ta­rų par­ašais Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ar­chy­ve ko­vo pa­bai­go­je ra­do Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Liu­das Ma­žy­lis. Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė iš­sa­kė lū­kes­tį, kad Vo­kie­ti­ja jį per­duos Lie­tu­vos vals­ty­bei kaip do­va­ną vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga.

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pir­mi­nin­kau­ja­ma Lie­tu­vos Ta­ry­ba Ne­prik­lau­so­my­bės ak­tą pa­si­ra­šė 1918 me­tų va­sa­rio 16 die­ną Vil­niu­je. Is­to­ri­kai ma­no, kad tą­dien ga­lė­jo bū­ti pa­si­ra­šy­ti ke­li do­ku­men­tai, ki­tų bu­vi­mo vie­ta nė­ra ži­no­ma.