Linas Linkevičius dėl rasto istorinio dokumento kreipėsi į Vokietijos ministrą
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį pa­pra­šė Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vo Sig­ma­ro Gab­rie­lio per­duo­ti Lie­tu­vai Ber­ly­no dip­lo­ma­ti­nia­me ar­chy­ve ras­tą 1918-ųjų va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­tą.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį pa­pra­šė Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vo Sig­ma­ro Gab­rie­lio per­duo­ti Lie­tu­vai Ber­ly­no dip­lo­ma­ti­nia­me ar­chy­ve ras­tą 1918-ųjų va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­tą.

„Pa­sa­kiau, kad tai mums vie­nas svar­biau­sių is­to­ri­nių do­ku­men­tų ir mes no­rė­tu­me, kad jis pa­tek­tų į Lie­tu­vą“, – BNS ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Jis tei­gė to­kius lū­kes­čius iš­sa­kęs per po­kal­bį te­le­fo­nu. Anot L.Lin­ke­vi­čiaus, dis­ku­si­jas šiuo klau­si­mu nu­ma­to­ma gy­vai pra­tęs­ti penk­ta­die­nį, kai abu mi­nis­trai Briu­se­ly­je da­ly­vaus NA­TO su­si­ti­ki­me.

L.Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, į su­si­ti­ki­mą S.Gab­rie­lis pa­ža­dė­jo at­si­vež­ti do­ku­men­to fak­si­mi­lę ir pa­teik­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie tei­si­nę si­tua­ci­ją.

Mi­nis­tras taip pat sa­kė per po­kal­bį pa­pra­šęs įsi­leis­ti Lie­tu­vos moks­li­nin­kus ty­ri­nė­ti su ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mu su­si­ju­sius do­ku­men­tus, ir su­lau­kęs S.Gab­rie­lio pa­ža­do tar­pi­nin­kau­ti.

Lie­tu­vos Ta­ry­bos nu­ta­ri­mą dėl ne­prik­lau­so­mos vals­ty­bės at­sta­ty­mo Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ar­chy­ve tre­čia­die­nį ra­do Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Liu­das Ma­žy­lis.

Is­to­ri­kai ma­no, kad šį dvi­de­šim­ties sig­na­ta­rų pa­si­ra­šy­tą do­ku­men­tą prieš 99 me­tus Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­tams per­da­vė sig­na­ta­ras Ka­zi­mie­ras Šau­lys. Spė­ja­ma, kad to­kių nu­ta­ri­mų 1918-ųjų va­sa­rio 16-ąją ga­lė­jo bū­ti pa­si­ra­šy­ta ke­le­tas, bet ki­tų bu­vi­mo vie­ta nė­ra ži­no­ma.

Kiek anks­čiau ket­vir­ta­die­nį pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pra­ne­šė, kad jos ko­man­da su­si­sie­kė su Vo­kie­ti­jos kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel biu­ru ir pra­dė­jo „tir­ti ga­li­my­bes, kaip ir ka­da ga­li­ma bū­tų su­grą­žin­ti šį do­ku­men­tą į Lie­tu­vą“.