Linas Kukuraitis: Viktoro Pranckiečio pasiūlymas – nėra realus
 So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis sa­ko, kad svars­to­ma vai­ko pi­ni­gus nuo ki­tų me­tų skir­ti vi­siems vai­kams ne­ver­ti­nant šei­mos pa­ja­mų, o šios iš­mo­kos dy­dis 1–2 vai­kų šei­moms ga­lė­tų siek­ti 30 eu­rų, o di­des­nėms šei­moms – 50 ar 60 eu­rų už kiek­vie­ną vai­ką.

Mi­nis­tras BNS taip pat sa­kė, kad Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio įvar­dy­ta 100 – 150 eu­rų iš­mo­kos ga­lė­tų bū­ti sie­kia­ma pa­laips­niui.

„Aiš­ku, kad rei­kia ar­tė­ti prie kiek ga­li­ma di­des­nės iš­mo­kos, bet ne nuo 2018 sau­sio 1 die­nos, rei­kia ei­ti pa­laips­niui. Link su­mos, ku­rią pa­mi­nė­jo Sei­mo pir­mi­nin­kas, rei­kės ei­ti pa­laips­niui, o ne iš kar­to, nes tie­siog tas nė­ra rea­lu“, – tre­čia­die­nį BNS sa­kė L.Ku­ku­rai­tis.

Jo tei­gi­mu, nu­ta­rus ne­prik­lau­so­mai nuo šei­mos pa­ja­mų mo­kė­ti 30 eu­rų už kiek­vie­ną vai­ką 1–2 vai­kų šei­mo­se ir po 50 eu­rų už vai­ką gau­ses­nė­se šei­mo­se ki­tą­met tam rei­kė­tų pa­pil­do­mai apie 180 mln. eu­rų.

„No­ri­me di­des­nių su­mų, bet vis­kas yra de­ry­bo­se, kol kas šios su­mos (30 ir 50 eu­rų) yra įvar­din­tos. Bet iš tie­sų mes žiū­ri­me, kad vi­sos šei­mos pa­tir­tų po­ky­tį, ge­rė­ji­mą, tai mąs­to­me dar apie ga­li­my­bę pa­di­din­ti ne iki 50 eu­rų, bet iki 60 eu­rų šei­moms nuo tri­jų vai­kų. (...) Ka­dan­gi kal­ba­me apie vi­są mo­kes­ti­nę pert­var­ką, tai nė­ra taip, kad tas lė­šas rei­kia tie­siog iš biu­dže­to pa­im­ti, ši­ta su­ma įsi­kom­po­nuo­ja komp­lek­se“, – aiš­ki­no mi­nis­tras.

Vik­to­ras Pra­nckie­tis: ma­žiau­siai 100 eurų

Vai­ko pi­ni­gai Lie­tu­vo­je tu­rė­tų siek­ti nuo 100 iki 150 eu­rų, sa­ko Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Mi­ni­ma­liai tai šim­tas eu­rų, (...) gal­būt net iki pu­san­tro šim­to eu­rų. Tai bū­tų la­bai ge­rai pa­gal da­bar­ti­nes mū­sų są­ly­gas“, – tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė par­la­men­to va­do­vas.

Jo tei­gi­mu, pa­tir­tis Len­ki­jo­je ro­do, kad di­des­nės iš­mo­kos už au­gi­na­mus vai­kus pa­di­di­no gims­ta­mu­mą, su­ma­ži­no al­ko­ho­lio var­to­ji­mą.

Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­ja Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė BNS sa­kė, kad 100 – 150 eu­rų su­ma už kiek­vie­ną Lie­tu­vo­je au­gi­na­mą vai­ką jo tė­vams ga­lė­tų bū­ti ski­ria­ma kiek­vie­ną mė­ne­sį iki kol vai­kui su­kaks 18 me­tų.

Pa­sak par­la­men­to va­do­vo, to­kie vai­ko pi­ni­gai vals­ty­bei kai­nuo­tų apie 60 – 70 mln. eu­rų kas­met.

D.Ven­ce­vi­čie­nė tei­gė, kad dėl šio siū­ly­mo bus ta­ria­ma­si su Vy­riau­sy­be ir val­dan­čią­ja koa­li­ci­ja.

Di­de­lis užmojis

Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos prie­mo­nių pla­ne už­mo­jis vi­suo­ti­nai mo­kė­ti vai­ko pi­ni­gus (ne­ver­ti­nant šei­mos pa­ja­mų) sie­ja­mas su sie­kiu di­din­ti gims­ta­mu­mą. Vy­riau­sy­bė ti­ki­si su­mi­nį gims­ta­mu­mo ro­dik­lį pa­di­din­ti nuo 1,7 (2015 me­tais) iki 1,9 vai­ko (2020 me­tais), ten­kan­čio vie­nai mo­te­riai.

Šiuo me­tu vai­ko pi­ni­gai 1–2 vai­kus au­gi­nan­čioms šei­moms mo­ka­mi tuo at­ve­ju, jei šei­mos pa­ja­mos vie­nam as­me­niui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės ne­gu 153 eu­rai. To­kio­se šei­mo­se au­gan­tiems vai­kams iki dve­jų me­tų pri­klau­so 28,5 eu­rų mė­ne­si­nė iš­mo­ka, o vai­kams nuo dve­jų iki 18 me­tų – 15,2 eu­ro.

Šei­moms, ku­rio­se au­ga trys ir dau­giau vai­kų, mi­nė­to dy­džio iš­mo­kos ski­ria­mos ne­ver­ti­nant šei­mos pa­ja­mų.

Be to, už kiek­vie­ną au­gi­na­mą vai­ką tai­ko­mas 200 eu­rų pa­pil­do­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis.