Likviduojama Gyventojų registro tarnyba ketina atleisti 58 darbuotojus
Lik­vi­duo­ja­ma Gy­ven­to­jų re­gis­tro tar­ny­ba ke­ti­na at­leis­ti be­veik 60 dar­buo­to­jų. Ta­čiau - vi­siems bus pa­siū­ly­tos par­ei­gos Re­gis­trų cen­tre.

Lie­tu­vos dar­bo bir­ža BNS in­for­ma­vo, kad rug­sė­jį Vil­niaus te­ri­to­ri­nė dar­bo bir­ža ga­vo tar­ny­bos pra­ne­ši­mą apie nu­ma­to­mą 58 dar­buo­to­jų at­lei­di­mą.

Vy­riau­sy­bė lie­pą pri­ta­rė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui nuo ki­tų me­tų lik­vi­duo­ti tar­ny­bą, gy­ven­to­jų re­gis­tro tvar­ky­mo funk­ci­jas per­duo­dant Re­gis­trų cen­trui, ser­ti­fi­ka­vi­mo funk­ci­jas - Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai. Tuo­met mi­nis­te­ri­ja ti­ki­no, kad dėl to nė vie­nas žmo­gus ne­pra­ras dar­bo vie­tos.

Aly­taus te­ri­to­ri­nė dar­bo bir­ža taip pat ga­vo ban­kru­tuo­jan­čios sta­ty­bų bend­ro­vės „Skir­nu­va“ pra­ne­ši­mą apie nu­ma­to­mą 59 dar­buo­to­jų at­lei­di­mą.

Pra­ėju­sį mė­ne­sį iš vi­so įspė­ta 117 dar­buo­to­jų - 22 proc. ma­žiau nei 2014 me­tų rug­sė­jį, kai bu­vo įspė­ta 150 žmo­nių.

Šie­met gau­ti 29 pra­ne­ši­mai apie nu­ma­to­mą 1077 dar­buo­to­jų at­lei­di­mą. Per­nai sau­sį-rug­sė­jį gau­ta 30 pra­ne­ši­mų ir apie at­lei­di­mą įspė­ti 1485 dar­buo­to­jai.