Ligonių kasos vadovo konkursą SAM skelbs gegužę
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) ge­gu­žę nu­ma­to skelb­ti kon­kur­są į Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos (VLK) di­rek­to­riaus pos­tą.

„Pla­nuo­ja­ma, kad kon­kur­sas į VLK di­rek­to­riaus par­ei­gas bus pa­skelb­tas ge­gu­žę“, – BNS sa­kė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos at­sto­vė spau­dai Li­na Bu­šins­kai­tė-Šriu­bė­nė.

Nuo­la­ti­nio va­do­vo VLK ne­tu­ri jau ne vie­nus me­tus.

Lai­ki­ni va­do­vai nuo 2014 me­tų ski­ria­mi dėl to, kad bu­vęs va­do­vas Al­gis Sas­naus­kas tuo­met bu­vo teis­mo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl pikt­nau­džia­vi­mo ir nu­ša­lin­tas. A.Sas­naus­kas ne­pa­lan­kų teis­mo spren­di­mą skun­dė ir ape­lia­ci­nia­me teis­me by­lą pra­lai­mė­jo pra­ėju­sią me­tų lie­pą, tuo­met bu­vo at­leis­tas. By­lą dar nag­ri­nė­ja Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas.

A.Sas­naus­kas nu­teis­tas dėl ne­skaid­raus pir­ki­mo. Jis no­rė­jo su­ži­no­ti, ar jo ka­bi­ne­te nė­ra su­mon­tuo­ta pa­sik­lau­sy­mo apa­ra­tū­ra – ap­tik­ti ir ne­utra­li­zuo­ti slap­tą pa­sik­lau­sy­mo apa­ra­tū­rą tu­rė­jo iš bend­ro­vės „Gel­sau­ga“ gau­ta įran­ga. Anot ty­rė­jų, A.Sas­naus­kas nu­spren­dė or­ga­ni­zuo­ti pir­ki­mo pro­ce­dū­ras taip, kad bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos nu­ga­lė­to­ju pri­pa­žin­ti bū­tent bend­ro­vę „Gel­sau­ga“.

Kol A.Sas­nau­kas bu­vo nu­ša­lin­tas, VLK lai­ki­nai va­do­va­vo Gin­ta­ras Ka­ce­vi­čius, Au­ri­mas Ba­liu­ke­vi­čius. Pa­sta­ra­sis VLK lai­ki­nai va­do­vau­ja ir šiuo me­tu.