Ligonių kasa sako, kad kyla grėsmė Sveikatos draudimo fondo administravimui
Strin­gant vie­ša­jam pir­ki­mui, Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa (VLK) sa­ko, kad ky­la grės­mė sklan­džiam Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) lė­šų ad­mi­nis­tra­vi­mui.

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­ten­ki­no bend­ro­vės „Al­na Bu­si­ness So­lu­tions“ pra­šy­mą – su­stab­dė VLK per­nai rug­sė­jį pa­skelb­to vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ras ir kol kas užd­rau­dė VLK su­da­ry­ti su­tar­tį dėl Fi­nan­sų val­dy­mo ir aps­kai­tos in­for­ma­ci­nės sis­te­mos (FVAIS) prie­žiū­ros ir plė­tros pa­slau­gų.

„FVAIS tin­ka­mas funk­cio­na­vi­mas yra gy­vy­biš­kai svar­bus. Šiuo me­tu yra ki­lu­si rea­li ri­zi­ka, kad ga­li bū­ti su­trik­dy­tas sklan­dus PSDF biu­dže­to lė­šų ad­mi­nis­tra­vi­mas. Mo­kė­ji­mai at­lie­ka­mi tik nau­do­jan­tis šia in­for­ma­ci­ne sis­te­ma. Su ja dir­ba ne tik VLK, bet ir vi­sos pen­kios te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos. Be nuo­la­ti­nės šios sis­te­mos prie­žiū­ros ky­la grės­mė, kad ne­bus su­val­dy­ti lė­šų srau­tai ir už­ti­krin­ta fi­nan­sų kon­tro­lė“, – BNS tei­gė VLK Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus ve­dė­jas Ri­man­tas Zag­re­ba­je­vas.

Jo aiš­ki­ni­mu, kon­kur­se nu­ga­lė­to­jas bu­vo pa­si­rink­tas re­mian­tis eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo pri­nci­pu ir juo ta­po bend­ro­vė „In­no­For­ce“, pa­siū­liu­si pa­slau­gas už 320 tūkst. eu­rų be PVM. „Al­na Bu­si­ness So­lu­tions“ pa­siū­lė di­des­nę kai­ną (471 tūkst. eu­rų be PVM) ir kon­kur­se li­ko an­tra.

VLK su­tar­tį su „In­no­For­ce“ ga­lė­tų pa­si­ra­šy­ti tik teis­mui bai­gus nag­ri­nė­ti „Al­na Bu­si­ness So­lu­tions“ skun­dą.

Su­stab­dęs vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ras teis­mas ne­at­siž­vel­gė į VLK ar­gu­men­tus, kad šia­me pir­ki­me svar­bi sku­ba. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad anks­tes­nė pa­slau­gų su­tar­tis su „In­no­For­ce“ pa­si­bai­gė 2016 me­tų lie­pos 22 die­ną, o nau­jas kon­kur­sas pa­skelb­tas rug­sė­jo 9 die­ną.

„Nors at­sa­ko­vė tei­gia, kad dėl ne­tei­kia­mų FVAIS prie­žiū­ros ir plė­tros pa­slau­gų ne­ga­li tin­ka­mai veik­ti ne tik ši, bet ir ki­tos vals­ty­bi­nės reikš­mės in­for­ma­ci­nės sis­te­mos, ta­čiau pa­mi­nė­tą ap­lin­ky­bė apie su­tar­ties pa­bai­gą ir pir­ki­mo pa­skel­bi­mo mo­men­tą pa­nei­gia at­sa­ko­vės ar­gu­men­tus apie sku­bų po­rei­kį su­da­ry­ti vie­šo­jo pir­ki­mo su­tar­tį. At­sa­ko­vė ne­pa­tei­kė jo­kių įro­dy­mų, kad nu­ro­dy­tu lai­ko­tar­piu, kai įstai­gai ne­bu­vo tei­kia­mos FVAIS prie­žiū­ros pa­slau­gos, ji pa­ty­rė ar pa­ti­ria kaž­ko­kių ne­pa­to­gu­mų“, – nu­ro­dė teis­mas.