Ligoninių pertvarka sukels skausmo
Ar­tė­ja dar vie­na ša­lies li­go­ni­nių tink­lo pert­var­ka. Nors svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė ne­lin­ku­si be užuo­lan­kų pri­pa­žin­ti, jog da­liai gy­dy­mo įstai­gų gre­sia už­da­ry­mas ar bent pri­jun­gi­mas prie di­des­nių­jų, anks­tes­ni dar 2003 me­tais pra­dė­to op­ti­mi­za­vi­mo eta­pai by­lo­ja, kad toks sce­na­ri­jus ir šį­kart yra vi­siš­kai rea­lus, ypač pro­vin­ci­jo­je.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) par­en­gė svei­ka­tos sis­te­mos plė­tros ir li­go­ni­nių kon­so­li­da­vi­mo ket­vir­to­jo eta­po pla­no pro­jek­tą. Ja­me nu­ma­ty­ta, kad pert­var­kant li­go­ni­nes tu­ri bū­ti di­di­na­mas slau­gos lo­vų skai­čius ir at­si­sa­ko­ma da­lies ak­ty­vaus gy­dy­mo lo­vų. Šios tu­rė­tų bū­ti pa­nau­do­ja­mos ne ma­žiau kaip 300 die­nų per me­tus. Jei ro­dik­lis ne­siek­tų 250 die­nų, to­kia li­go­ni­nė bū­tų jun­gia­ma prie di­des­nės gy­dy­mo įstai­gos.

Iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ra­jo­ni­nė­se li­go­ni­nė­se vei­kiau­siai ne­be­bū­tų fi­nan­suo­ja­mos chi­rur­gi­jos pa­slau­gos, jei per me­tus at­lie­ka­ma ma­žiau nei 400 di­džių­jų ope­ra­ci­jų, ir aku­še­ri­jos pa­slau­gos, jei per me­tus jų su­tei­kia­ma ma­žiau nei 300 gim­dy­vių. Kon­kre­čius svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų pert­var­kos pla­nus iki žie­mos tu­rės pa­teik­ti koor­di­na­vi­mo ta­ry­bos ša­lies aps­kri­ty­se.

Ne­pa­lan­ki situacija

Šių me­tų pra­džio­je Lie­tu­vo­je vei­kė 94 li­go­ni­nės, iš jų 87 - vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių. Šio­se li­go­ni­nė­se bu­vo 26 325 lo­vos (15 229 - ak­ty­vaus gy­dy­mo, 5 115 - slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo). Per­nai ak­ty­vaus gy­dy­mo lo­vos vi­du­ti­nis užim­tu­mas sie­kė 265,7 die­nos, vi­du­ti­nė gu­lė­ji­mo truk­mė - 5,9 die­nos. Hos­pi­ta­li­za­ci­jos ro­dik­lis 100 gy­ven­to­jų - 23,6 li­go­nio.

SAM pa­tei­kia­ma sta­tis­ti­nė ana­li­zė ro­do, kad li­go­ni­nė­se yra per daug li­go­niams skir­tų lo­vų - 1 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 7,6 lo­vos, o tai 46 proc. dau­giau nei vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Lie­tu­va ga­li pa­si­gir­ti ir tuo, kad 100 gy­ven­to­jų li­go­ni­nė­se ten­ka net 21,3 ak­ty­vaus gy­dy­mo sta­cio­na­ro lo­vos, kai ES vi­dur­kis - 15,9 lo­vos. Šiuo me­tu kai ku­rio­se ra­jo­nų li­go­ni­nė­se ne­užim­tų lo­vų per me­tus ro­dik­lis sie­kia net 224 die­nas. Tuo pat me­tu jau­čia­mas jų trū­ku­mas slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo bei ge­ria­tri­jos pa­slau­goms teik­ti. Ne­ma­žai svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų dir­ba nuo­sto­lin­gai.

Prie­var­tos ne­bus?

LŽ kal­bin­ta svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė tei­gė, jog Lie­tu­vo­je yra li­go­ni­nių, ku­rio­se lo­vų užim­tu­mas te­sie­kia 20 pro­cen­tų. „Jei li­go­ni­nės sky­riu­je vie­nu me­tu yra 10 pa­la­tų ir tik vie­na gim­dy­vė, o me­di­kų bri­ga­dos bu­di nuo­lat, iš ko jiems mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus? Taip ne­tu­rė­tų bū­ti, ir gy­dy­to­jai pa­tys pri­va­lė­tų tai su­vok­ti“, - pa­brė­žė ji.

R. Ša­la­še­vi­čiū­tė ti­ki­no, kad SAM „ne­nu­lei­džia“ li­go­ni­nių stei­gė­joms - sa­vi­val­dy­bėms - jo­kių spren­di­mų, o tik ska­ti­na jas ieš­ko­ti bū­dų, kaip spręs­ti opią prob­le­mą. Mi­nis­trė pri­dū­rė, jog da­ly­je li­go­ni­nių la­bai trūks­ta me­di­kų, o kai ku­rios gy­dy­mo įstai­gos, dir­ban­čios nuo­sto­lin­gai, ne­ven­gia sam­dy­tis bu­din­čių spe­cia­lis­tų, at­vyks­tan­čių iš di­džių­jų mies­tų, ir mo­ka jiems kur kas di­des­nius at­ly­gi­ni­mus nei vie­ti­niams.

„Jau ap­va­žia­vau daug ša­lies ra­jo­nų. Per su­si­ti­ki­mus su gy­dy­mo įstai­gų va­do­vais, ko­lek­ty­vais, ra­jo­nų me­rais daug kal­bė­ta apie pert­var­ką. Op­ti­mi­za­vi­mo rei­kia ne tik ra­jo­nuo­se, bet ir di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se“, - aiš­ki­no R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

Esą nie­kas ne­kal­ba apie sky­rių ar li­go­ni­nių už­da­ry­mą, tik apie ban­dy­mą or­ga­ni­zuo­ti veik­lą taip, kad ji ne tik duo­tų fi­nan­si­nės nau­dos, bet ir bū­tų rei­ka­lin­ga gy­ven­to­jams.

Ko­va už būvį

Va­kar Laz­di­jų ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­ją Laz­di­jų li­go­ni­nės val­dy­mo struk­tū­rą - da­lis sky­rių su­jun­gia­mi su ki­tais, vie­nas yra perp­ro­fi­liuo­ja­mas. Ne­be­liks 11 eta­tų - sky­rių ve­dė­jų, vy­riau­sių­jų me­di­ci­nos se­se­rų.

„Jung­da­mi smul­kes­nius pa­da­li­nius į stam­bes­nius vie­ne­tus tau­py­si­me lė­šas, ma­žin­si­me val­dy­mui rei­ka­lin­gas iš­lai­das ir ga­lė­si­me dar ope­ra­ty­viau su­teik­ti pa­gal­bą“, - LŽ tvir­ti­no Laz­di­jų li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Šim­ko­nis.

Anot jo, te­ko ženg­ti to­kį žings­nį, nes bū­ti­na ma­žin­ti kai ku­rių sky­rių nuo­sto­lius ren­gian­tis bū­si­mam li­go­ni­nių tink­lo kon­so­li­da­vi­mo eta­pui. Mat li­go­ni­nei jau ir taip vos pa­vy­ko gau­ti lei­di­mą iki me­tų pa­bai­gos teik­ti aku­še­ri­jos pa­slau­gas. Ki­taip nuo lie­pos aku­še­ri­jos sky­rių bū­tų te­kę už­da­ry­ti. „Ir šian­dien ne­ži­nau, ar pa­vyks pa­siek­ti, kad šie­met mū­sų li­go­ni­nė­je gim­dy­tų ne ma­žiau kaip 300 mo­te­rų, nors sten­gia­mės sa­vo pa­slau­gas siū­ly­ti net kai­my­nės Len­ki­jos Puns­ko kraš­to gim­dy­vėms“, - pri­si­pa­ži­no V. Šim­ko­nis.

Jis ne­slė­pė, kad dėl SAM siū­lo­mos pert­var­kos Laz­di­jų gy­dy­mo įstai­gai gre­sia iš dau­giap­ro­fi­li­nės virs­ti ne­di­de­le ra­jo­ni­ne li­go­ni­ne, ku­rio­je te­bū­tų te­ra­pi­jos-ge­ria­tri­jos bei slau­gos sky­riai.

„Ma­nau, prob­le­ma ta, kad to­kių li­go­ni­nių kaip mū­sų stei­gė­jos - sa­vi­val­dy­bės - ka­te­go­riš­kai nu­si­tei­ku­sios prieš chi­rur­gi­jos, aku­še­ri­jos sky­rių už­da­ry­mą“, - sa­kė pa­šne­ko­vas. Juos pa­nai­ki­nus ra­jo­nuo­se dar la­biau pa­di­dė­tų ne­dar­bas, gy­ven­to­jams tap­tų su­nkiau su­lauk­ti me­di­kų pa­gal­bos.

Tęs­ti­nis procesas

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos Lie­tu­vo­je res­truk­tū­ri­zuo­ja­mos nuo 2003 me­tų. Jau bū­ta tri­jų eta­pų. Per tą lai­ką už­da­ry­tos ar prie ki­tų li­go­ni­nių pri­jung­tos 42 iki tol ju­ri­di­nio as­mens tei­ses tu­rė­ju­sios gy­dy­mo įstai­gos. 14-oje ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių (Drus­ki­nin­kų, Ig­na­li­nos, Jo­niš­kio, Ku­piš­kio, Mo­lė­tų, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Pa­kruo­jo, Plun­gės, Prie­nų, Skuo­do, Ša­kių, Ši­la­lės, Va­rė­nos, Za­ra­sų), ku­rio­se per me­tus ne­bū­da­vo 300 gim­dy­mų, ne­be­li­ko aku­še­ri­jos sky­rių. Ka­dan­gi Anykš­čių li­go­ni­nė šio rei­ka­la­vi­mo ne­ati­tin­ka, čia aku­še­ri­jos pa­slau­gos iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ne­fi­nan­suo­ja­mos, ta­čiau už jas mo­ka ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

10-yje ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių (Gargž­dų, Ig­na­li­nos, Kai­šia­do­rių, Mo­lė­tų, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Pa­kruo­jo, Prie­nų, Ši­la­lės, Šir­vin­tų, Za­ra­sų), ku­rio­se per me­tus di­džių­jų ope­ra­ci­jų skai­čius ne­sie­kė 660, bu­vo už­da­ry­ti chi­rur­gi­jos sky­riai.

Taip pat cen­tra­li­zuo­tas grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­slau­gų val­dy­mas (vie­toj 56 dis­pe­če­ri­nių tar­ny­bų jis su­telk­tas aš­tuo­nio­se), o šias pa­slau­gas tei­kian­čių įstai­gų skai­čius su­ma­žin­tas pen­kio­mis (Laz­di­jų, Pa­gė­gių, Pa­lan­gos, Rie­ta­vo, Šir­vin­tų).

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se pra­dė­tos teik­ti ir nuo­lat plė­to­ja­mos die­nos sta­cio­na­ro bei die­nos chi­rur­gi­jos pa­slau­gos, ple­čia­mas am­bu­la­to­ri­nių, slau­gos ir il­ga­lai­kio pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo pa­slau­gų tink­las.

Ne­iš­ven­gia­mi pokyčiai

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Ma­tu­las pri­si­pa­ži­no pri­ta­rian­tis to­les­nei ša­lies li­go­ni­nių tink­lo pert­var­kai, ku­rią bu­vo pri­stab­dęs anks­tes­nis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis.

„Gy­dy­mo įstai­gos tu­rė­tų pa­čios nu­ma­ty­ti sa­vo li­ki­mą, tik rei­kia nu­sta­ty­ti aiš­kius kri­te­ri­jus, kad jos ži­no­tų, ar ati­tin­ka juos, ar ne. Ir tai bū­tų tai­ko­ma vi­soms be iš­im­ties gy­dy­mo įstai­goms“, - LŽ sa­kė par­la­men­ta­ras. Anot jo, jau šiuo me­tu, ne­lauk­da­mos, kol bus pa­tvir­tin­tas SAM siū­lo­mas pla­nas, kai ku­rios li­go­ni­nės pa­čios ieš­ko iš­ei­čių - jun­gia­si prie di­des­nių ir tam­pa jų pa­da­li­niais. Taip nu­ti­ko Skuo­do, Ak­me­nės li­go­ni­nėms, to­kią ga­li­my­bę svars­to Ku­piš­kio me­di­kai.

Vis dėl­to, A. Ma­tu­lo nuo­mo­ne, ra­jo­ni­nėms li­go­ni­nėms rei­kia su­teik­ti pe­rei­na­mą­jį 2-3 me­tų lai­ko­tar­pį, per ku­rį jos ga­lė­tų ar­ba „pa­si­tai­sy­ti“, ar­ba pa­čios nu­spręs­ti, ko­kių pa­slau­gų ne­be­tu­rė­tų teik­ti.