Lietuvos žydų paveldą raginta saugoti sutelkus jėgas
Vy­riau­sy­bė­je va­kar įvy­ko ko­mi­si­jos, nag­ri­nė­jan­čios su Lie­tu­vos žy­dų kul­tū­ra ir is­to­ri­ja su­si­ju­sius klau­si­mus, an­tra­sis po­sė­dis. Dis­ku­tuo­ta žy­dų pa­vel­do, žy­dų ka­pi­nių ir ma­si­nių žu­dy­nių vie­tų ap­sau­gą ir iš­sau­go­ji­mą, Pa­ne­rių me­mo­ria­lo komp­lek­si­nį su­tvar­ky­mą, nuo­sa­vy­bės tei­sių į pra­ras­tą tur­tą at­kū­ri­mą ir Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nės įsi­trau­ki­mą į Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio šven­ti­mą.

Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo, ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Ri­man­to Vait­kaus tei­gi­mu, Lie­tu­va di­džiuo­ja­si sa­vo tur­tin­ga is­to­ri­ja ir tau­ti­nio kul­tū­ros pa­vel­do gau­sa. „Tai ir si­na­go­gos, bend­ruo­me­nių pa­tal­pos, įvai­rūs do­ku­men­tai bei ki­tas pa­vel­das. Ga­liu tvir­tai pa­sa­ky­ti, kad mums la­bai svar­bu su­tvar­ky­ti esa­mas žy­dų pa­vel­do vie­tas ir pri­tai­ky­ti jas vi­suo­me­nės reik­mėms“, – sa­kė R. Vait­kus. Pa­sak Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­mo, kal­bė­da­mas apie Lie­tu­vos žy­dų pa­vel­do iš­sau­go­ji­mą, vi­ce­kanc­le­ris pa­brė­žė bend­ra­dar­bia­vi­mo tarp Vy­riau­sy­bės, sa­vi­val­dy­bių, Lie­tu­vos žy­dų ir vie­tos bend­ruo­me­nių svar­bą.

Ko­mi­si­ja dar kar­tą par­agi­no Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bes iki 2017 m. sau­sio 1 die­nos Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gis­tre įre­gis­truo­ti vi­sus žy­dų ka­pi­nių ir Ho­lo­kaus­to vie­tų že­mės skly­pus. Lie­tu­vo­je yra 203 se­no­sios žy­dų ka­pi­nės ir 207 Ho­lo­kaus­to vie­tos. Šiuo me­tu vis dar vyks­ta ka­pi­nių ir Ho­lo­kaus­to vie­tų že­mės skly­pų re­gis­tra­vi­mas Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gis­tre. Po­sė­dy­je nu­spręs­ta, su­de­ri­nus su Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­ne, pa­tvir­tin­ti žy­dų ka­pi­nių ir Ho­lo­kaus­to vie­tų tvar­ky­mo gai­res, ku­rios pa­dė­tų sa­vi­val­dy­bėms mi­ni­mas vie­tas tin­ka­mai su­tvar­ky­ti ir įam­žin­ti. Taip pat su­tar­ta pa­gal Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nės su­da­ry­tą pla­ną, sau­go­ti, su­tvar­ky­ti ir pri­tai­ky­ti vi­suo­me­nės (kul­tū­ros ir edu­ka­ci­jos) reik­mėms žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus.

Ko­mi­si­jai taip pat bu­vo pri­sta­ty­tas Pa­ne­rių me­mo­ria­lo komp­lek­si­nio su­tvar­ky­mo pla­nas. Ti­ki­ma­si, kad me­mo­ria­las bus at­nau­jin­tas iki 2018 me­tais, kai Lie­tu­va švęs vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį. Taip pat nu­tar­ta su­da­ry­ti tarp­tau­ti­nę dar­bo gru­pę Pa­ne­rių me­mo­ria­lo mu­zie­ji­nei kon­cep­ci­jai par­eng­ti. Po­sė­džio da­ly­viams pri­sta­ty­da­mas pa­si­ren­gi­mą švęs­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį, Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio pa­va­duo­to­jas R. Vait­kus pa­kvie­tė Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nę ak­ty­viai įsi­trauk­ti į šios is­to­ri­nės da­tos mi­nė­ji­mo veik­las.

„Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tis – tai Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės šven­tė. Džiau­gia­mės, kad tu­ri­me Tė­vy­nę, ku­rią ga­li­me my­lė­ti“, – tei­gė Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Fai­na Kuk­lians­ky. Ji pa­ti­ki­no, kad Lie­tu­vos žy­dai ak­ty­viai da­ly­vaus vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio šven­ti­me: pla­nuo­ja­ma su­reng­ti V-ąjį Pa­sau­lio lit­va­kų kong­re­są, iš­leis­ti ka­len­do­rių, de­ra­mai įam­žin­ti Lie­tu­vos žy­dų kul­tū­rą ir is­to­ri­ją Lie­tu­vos mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se, kur gy­ve­no, dir­bo ir kū­rė mū­sų vals­ty­bę gar­si­nę žy­dai.