Lietuvos žydų klausimus nagrinės tarptautinė komisija
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nio po­sė­dy­je nu­ta­rė su­da­ry­ti ko­mi­si­ją klau­si­mams, su­si­ju­siems su Lie­tu­vos žy­dų kul­tū­ra ir is­to­ri­ja, nag­ri­nė­ti.

Ko­mi­si­ja, ku­rios pir­mi­nin­ku pa­skir­tas Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis, nag­ri­nės klau­si­mus, su­si­ju­sius su Lie­tu­vos žy­dų kul­tū­ros ir is­to­ri­jos pa­vel­du, žy­dų ka­pi­nių ir žy­dų ma­si­nių ka­pa­vie­čių Lie­tu­vo­je iš­sau­go­ji­mu, ki­tus Lie­tu­vos žy­dų kul­tū­ros ir is­to­ri­jos klau­si­mus ir teiks Vy­riau­sy­bei pa­siū­ly­mus dėl pa­ves­tų už­da­vi­nių įgy­ven­di­ni­mo.

Ko­mi­si­jos dar­be da­ly­vaus ne tik Lie­tu­vos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, bet ir Ame­ri­kos bei tarp­tau­ti­nių žy­dų or­ga­ni­za­ci­jų, taip pat Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nės at­sto­vai.

Su­da­ry­ti to­kią dvi­ša­lę ko­mi­si­ją bu­vo su­tar­ta pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį vy­ku­siuo­se prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ir Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio A. Ma­čiu­lio su­si­ti­ki­muo­se su Ame­ri­kos žy­dų ko­mi­te­to tarp­tau­ti­nių rei­ka­lų di­rek­to­riu­mi ra­bi­nu And­rew Ba­ke­riu, Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nes pir­mi­nin­ke Fai­na Kuk­lians­ky ir ki­tais bend­ruo­me­nės at­sto­vais.